VV 29.11.2010

Datum a místo konání: 29.11.2010, kancelář OSH Prachatice

Účast: Bc. Helena Fiedlerová, Petra Hopfingerová, Václav Zaunmüller, František Rokůsek, Jan Fiedler, Stanislav Prokop, Ing. Jiří Aleš, Josef Kainc, Petr Pecka, Josef Žižka, Ing. Karel Reichart,

host:

omluven: Valerie Soukupová, Jan Marek, Jiří Haubelt, František Scherer

Program:

podle předloženého návrhu

hlasování: všichni pro, schváleno

 1. Zahájení provedla starostka OSH Helena Fiedlerová, přivítala přítomné.
 2. Schválení programu podle předloženého návrhu, hlasování: všichni pro, schváleno.
 3. Starostka OSH informovala o shromáždění představitelů sborů, které se konalo 13.11.2010 v Netolicích. Chválila dobrou organizaci a zabezpečení. Účast byla slabší z 63 sborů. Ve stanoveném termínu nebylo uzavřené hospodaření OSH, takže nebylo možno představitelům prakticky předložit zprávu o hospodaření. Z tohoto důvodu starostka navrhuje přesunutí termínu shromáždění představitelů po Novém roce. Hospodaření bude zveřejněno na webových stránkách OSH ihned po té co bude Miriam Hůrskou uzavřeno.
 4. Starostka OSH informovala o poradě výkonného výboru KSH, které se konalo 27.11.2010. Většinový podíl akcií Výzbrojny PO, který je v držení SH ČMS, bude prodán. Výzbrojna hospodaří se ztrátou půl milionu měsíčně. Místo krajského plesu se bude konat ples celorepublikový. Krajský ples v roce 2010 skončil s prodělkem. Na plese vystoupí např. dudáci, heligonkáři, budou vepřové hody, vystoupení dětí a diskotéka.
 5. Požární ochrana očima dětí: starostka informovala o pravidlech soutěže na rok 2011. Pravidla je třeba distribuovat do škola a tam kde se pracuje s dětmi. ORM si vezme na starosti oddíly mladých hasičů. Bratr Žižka ve spolupráci s OROO rozešle pravidla emailem na školy a školky. Seznam emailových adres mu vypracovala sestra starostka. Dále se hovořilo o dotaci z MŠMT, která bude pravděpodobně o 10% nižší než v loňském roce. Dotace z MV zatím nejsou vůči SH ČMS přislíbeny. Dále byl schválen nový statut odborných rad, který je dispozici na ústředních stránkách.
 6. Starostka vyzvala členy OSH, aby se pokusili sehnat ceny do PHL.
 7. Starostka informovala o nutnosti podání hlášení o činnosti OSH na ústředí. Každá z odborných rad předá data k vyplnění za svůj sektor. Petra Hopfingerová připraví hlášení o soutěžích. Starostka připomněla členům VV, aby upozornili sbory na valných hromadách na nutnost včasného odevzdání hlášení o činnosti, které jsou součástí hlášenky za OSH .
 8. Starostka OSH informovala o tom, že kalendář akcí na rok 2011 je konečný a bude vyvěšen na internetových stránkách OSH.
 9. Starostka informovala o organizaci práce v kanceláři OSH. Práce neprobíhá ideálně. Nově rozděleny povinnosti mezi Miriam Hůrskou a Kateřinu Poslovou. Kateřina nestíhá účetní záležitosti kanceláře. Miriam bude mít na starosti účetnictví, soutěže a shromáždění, Kateřině zbývá evidence, vyznamenání a běžný chod kanceláře. Společnými silami musí vyladit a uzavřít účetnictví za rok 2010.Starostka poděkovala členům OSH za práci a popřála všem hodně zdraví do nového roku.
 10. Různé
 • starostka OSH vyzvala členy OSH, aby informovali sbory na valných hromadách o nutnosti zkontrolování údajů v evidenci členské základny. Po převedení evidence do nového programu došlo k chybám.
 • Stanislav Prokop informoval o špatné součinnosti ze strany SDH Dub a Javornice. Podle informace Jana Fiedlera se situace určitě zlepší.
 • pan Josef Žižka připomněl, že účast velitelů a strojníků na školeních byla nízká. Starostové obcí jsou informováni o školeních velitelů a strojníků prostřednictvím HZS. Je možné spolupracovat s HZS a informovat přímo vedení jednotlivých sborů, aby se účast zlepšila. Víme také o stavu, kdy hlavně malé sbory školení ignorují. Svojí nezodpovědností mohou přivést obce a jejich starosty do obtížné právní situace. Členové VV mohou přispět na valných hromadách sborů k objasnění této důležité povinnosti.
 • SDH Budilov a SDH Výškovice požádali VV OSH o zařazení do PHL. SDH Budilov žádá o pořádání okresního kola v kategorii M II, Ž II. Protože okresní kolo v Budilově bylo v letošním roce úspěšné, je nabídka opětovného pořádání soutěže v Budilově vítána. Kombinace ŠHL a PHL v jednom dni a na jednom místě byla jednohlasně zamítnuta. S SDH Výškovice bude dále jednáno. Po vyjasnění podrobností a podmínek bude rozhodnut zda se PHL o jednu akci rozšíří.
 • pan Rokůsek se setkal s p. senátorem Jirsou. Prodiskutovali otázky akceschopnosti. Příští rok bude rokem úspor. Dobrovolní hasiči jsou schopni zajistit ještě více výjezdů. Z rozpočtu ale dostávají mnohem méně peněz než HZS. Část rozpočtu HZS spotřebuje úřednický aparát. Některé výjezdy prof. hasičů jsou neefektivní a mohou je zvládnout i dobrovolní hasiči. Dále jednal s odpovědnými pracovníky na Národním parku Šumava ve věci údajného zřízení zásahové jednotky. Pracovníci NP odpovědní za PO řekli, že věc vyvolal HZS, který vyslal na NP Šumava experty, kteří navrhli určitá řešení. Vše zatím údajně naráží na nedostatek peněz a narušení rázu krajiny při tvorbě čerpacích míst. Zpracovaný plán podle pana Rokůska není špatný, jen některé věci je třeba dopřesnit, aby bylo vše funkční.
 • Jan Fiedler upozornil na možnost zakoupit na OSH odznak odbornosti pro velitele a strojníky za 50,-Kč. Bude nutno doložit doklad o absolvování kurzu. Doklad bude dále poskytnut na HZS panu mjr. ing.Vlčkovi, který tyto doklady o absolvování kurzu eviduje.
 • Václav Zaunmüller informoval, že podklady k soutěži PO očima dětí byla distribuována do všech školských zařízení a sborů, kteří pracují s mládeží
 • návrh: pověřit náměstkyni OSH Petru Hopfingerovou činnostmi a pravomocemi, které přísluší tiskové mluvčí. V letošním roce již připravila dva články do Prachatických listů. Hlasování: všichni pro, schváleno.

Zápis provedl: Jiří Aleš

Tomáš Marek