VV 29.9.2010

Datum a místo konání: 29. 9. 2010, kancelář OSH Prachatice

Účast:

Helena Fiedlerová, Jan Fiedler, František Scherer, Petra Hopfingerová, Ing. Karel Raichart, Jiří Haubelt, Stanislav Prokop, Ing. Jiří Aleš, Josef Kainc, Valerie Soukupová, Václav Zaunmüller

host: –

omluveni: František Rokůsek, Petr Pecka, Josef Žižka, Jan Marek

Program:

 1. Zahájení
 2. Schválení programu schůze
 3. Prachatická hasičská ligy
 4. Evidence členské základny
 5. Školení vedoucích mládež
 6. Podzimní kolo hry PLAMEN
 7. Celorepublikový ples
 8. Kalendář na rok 2011
 9. Celookresní tábor pro MH
 10. Dohody o provedení práce
 11. Školení velitelů
 12. Různé

hlasování: všichni pro, schváleno

1.
Zahájení provedla starostka Helena Fiedlerová, přivítala přítomné.

2.
Schválení programu podle předloženého návrhu, hlasování: všichni pro, schváleno.

3. Prachatická hasičská liga – zpráva starostky

Byl uzavřen 10. ročník. Došlo k navýšení počtu soutěžních družstev oproti předešlému roku v kategorii ženy-dorostenky. Shromáždění představitelů sborů, které se konalo dne 14. 11. 2009 v rámci schválení rozpočtu na rok 2010, schválilo použití 10.000,-Kč z platu starostky na ceny v PHL. Vedení OSH se dohodlo před ukončením soutěže a celkovým vyhodnocením PHL, že nebude nakupovat věcné ceny, ale peníze poskytne sborům šesti nejlépe umístěných družstev v kategorii mladí hasiči. Kategorie mladých hasičů tak obdrží stejně jako zbylé dvě kategorie (ženy – dorostenky, muži – dorostenci).

6. místo – 500,-Kč
5. místo – 1.000,-Kč
4. místo – 1.500,-Kč
3. místo – 2.000,-Kč
2. místo – 2.500,-Kč
1. místo – 3.000,-Kč

Rozdíl 500,-Kč oproti schváleným 10.000,-Kč si nechá starostka OSH strhnout z platu. Starostka zhodnotila organizaci stánku s občerstvením během soutěží. Noční pohárovou soutěž v Prachaticích dostala nestarosti ORM a svého úkolu se ujala výborně. Na činnost mládeže bylo vyděláno 9 500,-Kč. Denní soutěž měli zajistit jednotlivý pořadatelé pohárových soutěží, kteří měli do stánku umístit vždy po jednom pořadateli. S výdělku ve stánku měl být uhrazen poplatek za časomíru na jednotlivých pohárových soutěžích a dále jim OSH uhradilo pojištění pohárových soutěží. Toto se nepodařilo v rozsahu jak bylo domluveno na schůzce pořadatelů jednotlivých pohárových soutěží a obsluhu stánku zajistilo SDH Vlachovo Březí. Poplatek za časomíru byl z výdělku uhrazen pouze za poháry, jejichž organizátoři umístili někoho ze svého sboru do stánku (Vlachovo Březí, Tvrzice a 1xPrachatice). Ostatní pořadatelé musí zaplatit jak časomíru tak pojištění z vlastních finančních zdrojů. Starostka se podařilo zajistit věcné ceny pro vítěze PHL sponzorsky a dále byly použity věcné ceny, které zbyly z minulého roku a byly zajištěny ostatními členy VV OSH. Aby i pro následující rok byla vytvořena zásoba věcných cen, starostka prosí jednotlivé členy VV OSH aby jí s tímto úkolem pomohli a každý do konce roku nějaké ceny zajistil.

Návrh ohledně dalšího ročníku: diplomy za celkové umístění v PHL v roce 2011 dávat v kategorii muži a ženy do 6. místa a v kategorii děti všem družstvům. Hlasování: všichni pro, schváleno.

4. Evidence členské základny

je možno prohlížet na internetových stránkách www.evidencesdh.cz, uživatelské jméno: prohlizeni, heslo: prachatice
Starostka zařídí, aby správce stránek OSH zveřejnil tuto informaci.

5. Školení vedoucích mládeže (informoval Václav Zaunmüller)

Jedná se o obnovení a zvýšení kvalifikace, školí činovnice OSH Strakonice Marie Chvostová-Jáchymová. Strava a ubytování jsou zajištěny v hostinci v Žernovicích. Počty přihlášených se stále mění. Větší část zúčastněných sborů bohužel nebyla schopna poskytnout informace, ze kterých by bylo jednoznačné, kolik členů z jejich sboru bude na školení přítomno a v jakém rozsahu. Účastníci jsou ze 17 sborů. Návrh: Občerstvení bude částečně hrazeno z dotace pro OSH obdržené z ústředí + 30% doplatí OSH z vlastních finančních zdrojů. Celkové náklady budou 15 860,-Kč.

Hlasování: všichni pro, schváleno.

6. Podzimní kolo hry Plamen

se uskuteční 9. 10. 2010 v Budilově. Disciplína štafety CTIF bude nahrazena štafetou 4x60m. Pro disciplíny CTIF je potřeba 9 dětí a při podzimních kolech se většina sborů potýká s vysokou nemocností dětí. Pro ostatní disciplíny (štafeta 4x60m, štafeta dvojic a hlídka na ZPV) stačí pouze 5 dětí čímž budou eliminovány problémy s půjčováním dětí. Disciplíny CTIF jsou také náročnější na nácvik a podzimní kolo je velmi brzo po zahájení ročníku. Náměstek pro mládež přišel s nápadem, že v průběhu ZPV bude čas mladých hasičů vyplněn disciplínou běh na 60m s překážkami pro jednotlivce. Stravu zajistila starostka OSH sponzorsky, přípravu stravy zajistí místní SDH. Více přihlášek je v kategorii dorostenci, kteří mají soutěž oddělenou od dětí a spojují se do termínu s MUŽI II a ŽENY II. Účastníci této kategorie tak mají možnost v jednom roce soutěžit v kategorii MH, dorostenci i dospělí (při dodržení pravidel určujících věk soutěžících v jednotlivých kategoriích).

7. Celorepublikový hasičský ples

Celorepublikový hasičský ples- informovala starostka OSH, žádala finanční rozvahu a výsledek loňského krajského plesu, ale nebyl jí poskytnut. Byla pouze ústně informována na schůzi VV KSH. Ples byl prodělečný. Z tohoto důvodu se krajská organizace rozhodla v roce 2011 uspořádat dne 19. 2. 2011 celorepublikový ples který by měl být výdělečný.

8. Kalendář akcí na rok 2011- PŘEDBĚŽNĚ!

KRAJSKÉ SOUTĚŽE:

 • 4. 6. 2010 Plamen Milevsko
 • 17. 6. 2010 Dorost Písek
 • 18. 6. 2010 MUŽI I + ŽENY I Písek

OKRESNÍ SOUTĚŽE:

 • do 8. 5. 2010 musí být ukončeny okrsky
 • do 10. 5. 2010 odevzdané hlášení z okrsku na OSH
 • 14. 5. 2010 MUŽI II, ŽENY II + dorost Budilov
 • 21. – 22. 5. 2010 Jarní kolo hry PLAMEN Netolice
 • 28. 5. 2010 MUŽI I, ŽENY I Prachatice Tatran

PHL:

 • 25. 6. 2010 Vimperk
 • 2. 7. 2010 Vlachovo Březí
 • 9. 7. 2010 Tvrzice
 • 27. 8. 2010 Prachatice noční
 • 3. 9. 2010 Ktiš
 • 17. 9. 2010 Prachatice denní + vyhodnocení PHL

ŠKOLENÍ:

 • 3. – 4. 6. 2010 školení strojníků
 • 9. – 10. 9. 2010 školení velitelů

9.

Otázka zajištění celookresního dětského tábora pro mladé hasiče. Konzultace termínů od soboty do soboty 25.6.-2.7.2011.

Návrh: uvolnit 10-15 tis. z rozpočtu OSH, hlasování: všichni pro, schváleno v případě že to schválí shromáždění představitelů v rámci rozpočtu na rok 2011.

10.

Dohody o provedení práce- Návrh: pro vedoucí odborných a náměstky dle schváleného rozpočtu tak, aby jim zůstali po odvodu 2 000,-Kč čistého, Valérii Soukupové 2.000,-Kč + 1.000,-Kč na zajišťování občerstvení při schůzích VV

Hlasování: 10 pro, schváleno, 1 se zdržel.

11. Školení velitelů

hodnotil vedoucí ORV Jan Fiedler. Bylo dosaženo lepší úrovně než loni, poděkoval řediteli HZS v Prachaticích. Obce přispívají na občerstvení 50,-Kč na osobu a to je málo. Strojníci by potřebovali také 2 denní školení v terénu, hlavně s praktickými ukázkami. Místem konání by mohla být Svatá Máří. Dále patří poděkování Petře Hopfingerové a Valerii Soukupové za práci v kuchyni, starostovi Zbytin a SDH Zbytiny za zajištění zázemí.

12. Různé

 • 12.1. – v kanceláři OSH dokoupeny regály, může začít archivace spisů. Nákup nových stolů je ve fázi nabídek.
 • 12.2. – vedení OSH. Návrh: ustavení vedení VV OSH ve složení starostka OSH, náměstkové, vedoucí odborných rad. Hlasování: všichni pro, schváleno
 • 12.3. – Shromáždění představitelů sborů- v Netolicích 13. 11. 2010, OSH zaplatí stravu (párky s chlebem a kávu, popřípadě gulášovou polévku). Pozvaní hosté budou ředitel HZS Prachatice, starosta Netolic, prezence účastníků v 8-9 hodin. Starostka se pokusí oslovit některé možné sponzory.
 • 12.4. – starostka OSH požádala Město Prachatice o příspěvek na soutěž PO očima dětí. Nakoupeny byly medaile a diplomy.
 • 12.5.- Václav Zaunmüller požádal starostku aby dohlídla na pracovnici kanceláře ohledně dotací z ústředí a jejich včasného vyúčtovaní, aby nebyly peníze vraceny z důvodu jeho opoždění.
 • 12.6. – Jan Fiedler informoval, že velitelé, kteří absolvovali školení v Borovanech, Bílých Políčanech nebo Jánských Koupelích mají nárok na odznak velitele.
 • 12.7. – starostka podala aktuální informaci ve věci stížností okrsku Vacov a SDH Stachy. Touto stížností se bude muset zabývat shromáždění představitelů okresů, které bude muset být mimořádně svoláno. Takové věc stojí mnoho peněz které mohly být využity pro jednotlivé okresy.
 • 12.8. – Dne 5. 11. 2010 se uskuteční setkání zasloužilých hasičů v Bechyni. V rámci okresu bude řešena společná doprava.
 • 12.9. – termín další schůze VV OSH Prachatice bude 1. 11. 2010.

Zápis provedl: Jiří Aleš

Tomáš Marek