VV 4.5.2021

On-line jednání VV OSH Prachatice dne 4.5.2021 od 19.30 hod.

Přítomni: Libuše Tremmelová, Marek Študlar, Václav Zaunmüller, Petra Miklasová, Valerie Soukupová, Miroslav Přída, Jiří Soukup, Jan Marek, František Fencl, František Rokůsek ml., Tomáš Tremmel, Mgr. Markéta Tischlerová, Jiří Podlešák, Ing. Jan Špika, Martin Slanec, Jaroslav Pauch, Ing. Bc. Helena Kotrcová (předsedkyně KRR), František Rokůsek st. (vedoucí aktivu zasloužilých hasičů)

Host: Milan Raba

Program

 1. Zahájení a schválení programu, slovo ředitele HZS Prachatice
 2. Schválení OZ hry Plamen a OZ dorostu
 3. Schválení směrnice postupových kol požárního sportu
 4. Seznámení se složením jednotlivých odborných rad
 5. Schválení delegátů a náhradníka na sjezd SH ČMS
 6. Diskuze
 7. Usnesení a závěr

 

1. Přivítání a schválení programu
Po přivítání seznámila starostka OSH všechny přítomné s programem jednání.
Pro: 16; Proti: 0; Zdržel se: 0

Následně si převzal slovo ředitel HZS Prachatice – Milan Raba, který seznámil všechny s průběhy školení velitelů, strojníků a nositelů dýchací techniky. Informoval o stále se vyvíjející epidemiologické situaci, na základě jejíhož vývoje budou případně následovat jednotlivá rozvolnění a s nimi související možnost opětovně provádět školení jiným než distančním způsobem. Dále na dotaz sdělil, že platnost lékařských posudků, které nebylo nutné po dobu nouzového stavu nechat obnovovat, je již opětovně nutné nechat u všech členů výjezdových jednotek obnovit jednotlivými obvodními lékaři a uvést tento stav do pořádku.

 

2. Schválení OZ hry Plamen a dorostu
Vnitroorganizační náměstek Marek Študlar podal informace k technickému zabezpečení HRY PLAMEN a okresní soutěže DOROSTU. Hra Plamen se bude konat dne 22. 5. 2021 ve Svaté Maří, okresní soutěž dorostu proběhne pravděpodobně dne 29. 5. 2021 v Prachaticích. Dále informoval přítomné o zpřísněných pravidlech (budou vyžadována čestná prohlášení všech účastníků (nejen závodníků) a dále budou všichni informování o nutnosti rozestupů, ochrany úst – mimo samotný sportovní výkon, dezinfekcích, apod.). Bližší info bude obsaženo v jednotlivých OZ soutěží a všichni zúčastnění je obdrží i prostřednictvím e-mailu (+ veškeré informace budou vyvěšeny na stránkách OSH).

Pro: 16; Proti: 0; Zdržel se: 0

 

3. Schválení směrnice postupových kol požárního sportu
ORR společně se sekcí rozhodčích předložila směrnici postupových soutěží pro rok 2021.

Pro: 16; Proti: 0; Zdržel se: 0

 

4. Seznámení se složením jednotlivých odborných rad

Odborná rada represe
Vedoucí OR – Soukup Jiří (Netolice JPO III)
Členové
– Marek Jan (Netolice JPO III)
– Fencl František (Lhenice JPO III)
– Vlas Michal (Volary JPO II)
– Kočovský Martin (Vlachovo Březí JPO III)
– Tomášek Josef (Čkyně JPO III)
– Molitor Miroslav (Vacov JPO III)
– Závora Vladimír (Zdíkov JPO III)
– Vyskočil Zdeněk ml. (Svatá Máří JPO III)
– Myslík Radoslav (Hrabice JPO III)

Sekce rozhodčích
Vedoucí – Říha Marcel (SDH Šipoun)
Členové
– Molitor Miroslav (SDH Vacov)
– Babka Vlastislav (SDH Čkyně)
– Pauch Jaroslav (SDH Bohumilice)

Odborná rada prevence a ochrany obyvatelstva
Vedoucí OR – Přída Miroslav (SDH Oseky)
Členové
– Vyskočil Zdeněk st. (SDH Svatá Maří)
– Král Václav (SDH Jaroškov)
– Vopelka Lukáš (SDH Záblatí
– Jiráň Jan (SDH Vitějovice)
– Jírovec Vladimír (SDH Benešova Hora)
– Líkař Jan (SDH Protivec)

Odborná rada mládeže
Vedoucí OR – Študlar Marek (SDH Tvrzice)
Členové
– Soukupová Valerie (SDH Netolice)
– Zaunmüller Václav (SDH Žernovice)
– Talafous Karel (SDH Prachatice)
– Tischlerová Markéta (SDH Vlachovo Březí)
– Pavelka Miroslav (SDH Lažiště)
– Mikeš František (SDH Ktiš
– Rokůsek František ml. (SDH Volary)
– Václavík Josef (SDH Zbytiny)

 

5. Schválení delegátů na sjezd SH ČMS
Delegáty za OSH Prachatice byli na Sjezd SH ČMS konaný v původním termínu prosinec 2020 (nově dne 9. 7. 2021 v Brně) v rámci shromáždění delegátů schváleni: Libuše Tremmelová, Marek Študlar, Mgr. Markéta Tischlerová, Helena Šandová a Ing. Bc. Helena Kotrcová. Jelikož Ing. Bc. Helena Kotrcová oznámila nemožnost účasti na Sjezdu, navrhla starostka OSH namísto ní posledním členem delegace Václava Zaunmüllera. Jako náhradník byl navržen Miroslav Přída.

Hlasování o 5. členovi delegace: Václav Zaunmüller
Pro: 15; Proti: 1; Zdržel se: 0

Hlasování o náhradníkovi: Miroslav Přída
Pro: 16; Proti: 0; Zdržel se: 0

 

7. Diskuze

 • Vyhodnocení PO očima dětí
  S vyhodnocením soutěže PO OČIMA DĚTÍ seznámil přítomné vedoucí OROOaP Miroslav Přída, který přednesl výsledky pro okresní a krajské kolo. Celkem se do okresního kola zapojilo 103 dětí. V tomto počtu bylo zapojeno i 8 SDH pracujících s mládeží. Z celkem 18 umístěných bylo 12 umístěných z řad mladých hasičů. Někteří účastníci byli úspěšní i v rámci kola krajského. Kompletní výsledky budou vyvěšeny na stránkách OSH v sekci MLADÍ HASIČI – VEDOUCÍ A ROZHODČÍ MLÁDEŽE – CELOROČNÍ ČINNOST. Vítězné práce budou umístěny ve fotogalerii OSH na stránce rajče.idnes.cz.
 • Zpráva ORM
  Vedoucí ORM informoval přítomné o navržených delegacích rozhodčích na krajské soutěže HRY PLAMEN a DOROSTU. Dále informoval o návrhu ORM na přidělení dotace MTZ následujícím sborům: SDH Staré Prachatice, SDH Lhenice, SDH Volary, SDH Vitějovice, SDH Tvrzice a jako náhradník SDH Zbytiny.
  Pro: 16; Proti: 0; Zdržel se: 0
 • zpráva ORR
  Dále vedoucí ORR – Jiří Soukup, informoval všechny přítomné o proběhnuvších schůzích ORR a sekce rozhodčích, na nichž byla předběžně schválena směrnice konání okrskových kol pro rok 2021. Dále informoval všechny přítomné o dalším jednání v rámci ORR a sekce rozhodčích. Kompletní přehled bude dostupný ve zprávě z jednání umístěné v sekci ODBORNÉ RADY – ODBORNÁ RADA REPRESE.
 • zpráva ze Shromáždění starostů v Brně
  Náměstek přes mládež informoval přítomné o závěrech a informacích vyplývajících ze shromáždění starostů.
 • zpráva o inventurní komisi
  Starostka OSH přednesla krátkou zprávu z inventurní komise o proběhlé inventuře majetku.

 

7. Usnesení a závěr
VV OSH schvaluje

 • OZ HRY PLAMEN
 • OZ dorostu
 • Směrnici pro pořádání okrskových kol pro rok 2021
 • Pátého delegáta na Sjezd SH ČMS – Václava Zaunmüllera
 • Náhradníka na Sjezd SH ČMS – Miroslava Přídu

VV OSH bere na vědomí:

 • Delegace jednotlivých rozhodčích na krajská kola HRY PLAMEN a DOROSTU
 • Složení jednotlivých odborných rad
 • Zprávy z jednotlivých odborných rad

Pro: 16; Proti: 0; Zdržel se: 0

 

Zapsala: Mgr. Markéta Tischlerová
Schválila: Libuše Tremmelová

Tomáš Marek