VV 5.10.2021

Jednání VV OSH Prachatice dne 5.10.2021 od 18.00 hod. v kanceláři OSH

Přítomni: Libuše Tremmelová, Marek Študlar, Václav Zaunmüller, Valerie Soukupová, Miroslav Přída, Jan Marek, František Fencl, František Rokůsek ml., Mgr. Markéta Samková, Jiří Podlešák, Ing. Jan Špika, Martin Slanec, Jaroslav Pauch, Ing. Bc. Helena Kotrcová a František Rokůsek st.

Omluveni: Petra Miklasová, Tomáš Tremmel, Jiří Soukup

 

Program

 1. Přivítání
 2. Příprava shromáždění představitelů sborů
 3. Prachatické hasičská liga
 4. Zprávy ORM, ORR, ORP a OO
 5. Inventarizace
 6. Různé
 7. Usnesení a závěr

 

1. Přivítání

Po přivítání seznámila starostka OSH všechny přítomné s programem jednání a následně proběhlo hlasování o programu jednání.

Pro: 15; Proti: 0; Zdržel se: 0

 

2. Příprava shromáždění představitelů sborů

Starostka požádala o schválení návrhu pozvánky zaslané emailem. Pozvánka byla po konzultaci s Jaroslavem Pauchem doplněna o informaci o parkování, které bylo doporučeno u sálu. Dále byl doplněn další bod jednání, a sice volba člena VV do uvolněné funkce za zesnulého člena J. Flachse. VV vyjádřil souhlas s navržením druhého kandidáta z voleb ze shromáždění delegátů sborů Ing. Jaroslava Haise. Bratr Ing. Jaroslav Hais s návrhem souhlasí. Prezence na shromáždění začne ve 14:00. V 15:00 bude zahájeno jednání. Vedením schůze bude pověřena Markéta Samková. SDH Bohumilice dodají 4 lidi do sčítací komise, předsedkyně sčítací a volební komise bude Petra Miklasová.  K občerstvení budou párky a zákusky, k pití voda s citrónem, káva a čaj. V rámci tohoto bodu jednání proběhla i diskuze nad materiály pro sbory. Výkonný výbor doporučil pozvání následujících hostů: zástupce pojišťovny HVP, ředitel HZS územního odboru Prachatice Ing. plk. Milan Raba a starostka obce Bohumilice.

Hlasování o programu shromáždění: Pro: 15; Proti: 0; Zdržel se: 0

 

3. Prachatické hasičská liga

Starostka seznámila přítomné s děním na Prachatické hasičské lize a o proběhlé schůzi k tomuto tématu, které se zúčastnila sekce rozhodčích, náměstkyně pro sport Petra Miklasová a náměstek přes mládež Václav Zaunmüller.

Jako první bod bylo zmíněno dodržování časového harmonogramu. Následně starostka nastínila řešení problému přihlašování družstev při příjezdu (v případě neshody přihlášených účastníků o pořadí startujících). Dalšími body bylo použití vlastních proudnic, povinnost při přihlášení předkládat členské průkazy, kontrola materiálu a přestupový list. V rámci pořadatelů byl kladen důraz na včasné odevzdávání výsledků a přihlášek na OSH, kontrola OZ pořadatelů. Posledním bodem bylo zapracování nových pravidel požárního sportu. Vše sekce rozhodčích zapracuje do směrnice PHL a předá VV ke schválení.

Starostka nadále informovala, že plánuje svolat schůzku s představiteli PHL v Prachaticích a vyřešit s nimi problémy na noční soutěži. Dále je naplánovaná schůzka se všemi pořadateli PHL.

Starostka navrhla dávat finanční odměnu i kategorii mladší.

Pro: 15; Proti: 0; Zdržel se: 0

 

4. Zprávy ORM, ORR, ORP a OO

 • Odborná rada mládeže

Vedoucí ORM informoval o proběhnuvších dotacích MTZ. Všechny sbory, které dotaci v letošním roce obdržely ji řádně vyčerpaly a vyúčtovaly.

Dále vedoucí ORM informoval o proběhnuvším školení vedoucích a rozhodčích mládeže (25. 9. 2021). Školení se zúčastnilo celkem 55 účastníků, přičemž 3 účastníci byli na vlastní žádost z okresu České Budějovice. Z celkového počtu účastníků získali 3 účastníci nově kvalifikaci ROZHODČÍ. 2 účastníci tuto kvalifikaci řádně obnovili. Z celkového počtu účastníků dále získalo 8 účastníků kvalifikaci VEDOUCÍ III. a 8 účastníků získalo nově kvalifikaci VEDOUCÍ II. Ostatní účastníci pouze obnovovali již dosažené kvalifikace.

Organizační zabezpečení akce proběhlo v součinnosti OSH Prachatice a SDH Tvrzice. Stravování zajistila Valerie Soukupová.

Dále vedoucí ORM informoval o proběhnuvším setkáním mládeže (26. 9. 2021) , které se konalo 26.9.2021 v Tvrzicích. Setkání se zúčastnily tyto sbory, Svatá Maří, Vitějovice, Tvrzice, Žernovice, Budilov a Čkyně. Celkem 38 účastníků.

9.10. proběhne podzimní kolo hry Plamen. Přihlášeno je prozatím 14 družstev mladších a 14 družstev starších žáků. Celkový předpokládaný počet zúčastněných je 338, což je nejvyšší účast za posledních 5 let.

 • Odborná rada represe

Za omluveného vedoucího Jiřího Soukupa přednesl zprávu člen ORR Jan Marek. Proběhla první seznamovací schůzka. Určeny směry, kudy by se mělo jít do budoucna.

 • Odborná rada prevence a ochrany obyvatelstva

Schůzka zatím neproběhla. Miroslav Přída představil informace ze schůze krajské ORP a OO.

 

5. Inventarizace

Starostka OSH předložila návrh složení inventarizační komise pro rok 2021. Inventarizační komisi tak bude v roce 2021 po potvrzení jednotlivými oslovenými členy tvořena Jiřím Podlešákem, Jaroslavem Pauchem a Tomášem Tremmelem).

Pro: 15; Proti: 0; Zdržel se: 0

Starostka seznámila VV OSH Prachatice se systémem inventury, kde nyní máme 3 seznamy – Excellovská tabulka, Inventurní soupis – dodává SH ČMS a Inventurní soupis z účetnictví. Dále byl VV seznámen s tím, jak inventarizovat drobný majetek do 1000 kč, 1000–3000 kč, 3000–5000 kč a nad 5000 kč. Starostka dále zmínila, jakým stylem a jak často bude volena inventarizační komise.

Dále byl předložen nový výpůjční protokol ke schválení – doplněn bod, že drobné opravy majetku jdou za vypůjčitelem. Dále starostka informovala přítomné, že byly pořízeny fotky téměř veškerého materiálu.

Pro: 15; Proti: 0; Zdržel se: 0

Proběhlo hlasování o zpracování seznamu majetku s inventárním číslem v nízkých částkách k převedení bez inventárního čísla a tento předložit ke schválení

Pro: 15; Proti: 0; Zdržel se: 0

 

6. Různé

Vedoucí aktivu zasloužilých hasičů František Rokůsek st. Informoval přítomné o proběhnuvším setkání Zasloužilých hasičů dne 18. 9. 2021 v Bechyni. Za náš okres evidujeme 8 Zasloužilých hasičů a zúčastnilo se jich 7.

Jako poslední v bodu různé byly probrány výložky a jmenovky pro členy VV. Objednávku a distribuci zajistí kancelář OSH ve spolupráci se starostkou OSH.

 

7. Usnesení a závěr

VV OSH Prachatice bere na vědomí:

 • přednesené zprávy jednotlivých odborných rad
 • zprávu o průběhu Prachatické hasičské ligy

VV OSH Prachatice schvaluje:

 • pozvánku a program jednání Shromáždění představitelů sborů
 • návrh kandidáta na doplnění do uvolněné funkce člena VV OSH Prachatice bratra Ing. Jaroslava Haise
 • finanční odměnu kategorii mladší děti v rámci PHL
 • Inventarizační komisi ve složení Jiří Podlešák, Jaroslav Pauch a Tomáš Tremmel.

VV OSH Prachatice ukládá starostce OSH:

 • Vypracovat seznam majetku s inventárním číslem v nízkých částkách k převedení bez inventárního čísla a tento předložit ke schválení
 • Předložit inventarizační komisi seznam majetku k inventuře
 • Oslovit pracovníky HZS o dodání aktuálního seznamu proškolení velitelů a strojníků

Pro: 12; Proti: 0; Zdržel se: 0

 

Zapsal: Ing. Jan Špika
Schválila: Libuše Tremmelová

Tomáš Marek