VV 7.11.2016

Zápis z jednání VV OSH Prachatice dne 07.11.2016

Účast: Ing. Bc. Helena Fiedlerová, František Rokůsek, Valerie Soukupová, Jan Fiedler, Jan Marek, Václav Zaunmüller, Josef Žižka, Stanislav Prokop, Josef Kainc, Jiří Haubelt, Zdeněk Babka, předseda OKRR – Miroslav Přída (s poradním hlasem)

Omluveni: Petra Miklasová, Ing. Miriam Hůrská, František Fencl, Jaroslav Flachs

Hosté: za HZS Prachatice plk. Ing. Milan Raba, sekce rozhodčích – Marcel Říha, Libuše Tremmelová

Program jednání

 1. Zahájení
 2. Schválení programu jednání
 3. Kalendář akcí na rok 2017
 4. Informace ze SS OSH v Přibyslavy
 5. Vyhodnocení setkání Zasloužilých hasičů Jihočeského kraje
 6. Různé

1. Zahájení

Sestra starostka Helena Fiedlerová zahájila jednání VV OSH Prachatice přivítáním přítomných a nahlášením těch, kteří se z jednání omluvili. Dále přivítala ředitele HZS Jihočeského kraje, Územního odboru Prachatice, Ing. plk. Milana Rabu, který je pravidelně přizýván k jednání VV OSH Prachatice a sestru Libuši Tremmelovou a bratra Marcela Říhu za sekci rozhodčích, kteří byli taktéž přizváni k jednání z důvodů tvoření kalendáře akcí na rok 2017, z nichž je velká část sportovního charakteru.

2. Schválení programu jednání

Sestra starostka seznámila přítomné s navrhovaným programem jednání. Nikdo neměl jiné nebo pozměňující návrhy.
PROGRAM JEDNÁNÍ BYL JEDNOHLASNĚ SCHVÁLEN

Kalendář akcí na rok 2017

Po diskusi ohledně přesunu jedné pohárové soutěže z Prachatic do Žitné byl vytvořen následující kalendář pro rok 2017.

 • Odevzdání hlášenek o činnosti za rok 2016, odvod členských příspěvků na OSH do 31.01.2017
 • Shromáždění představitelů sborů 25.03.2017, Netolice
 • Školení rozhodčích v požárním sportu 31.03.2017, místo konání bude upřesněno
 • Okresní kolo v požárním sportu kategorie M II. + Ž II., 24.6.2017 14.00 hod. Vitějovice
 • Konání prvních (okrskových) kol postupových soutěží v požárním sportu do 14.05.2017
 • Odevzdání přihlášek na druhé (okresní) kolo v požárním sportu Ž I + M I a dorost do 17.05.2017
 • Okresní kolo v požárním sportu Ž I + M I a dorostu 20.05.2017 Prachatice
 • Jarní kolo hry PLAMEN 27.-28.05.2017, Zbytiny, ohledně konání dvoudenního PLAMENE bude ještě ORM jednat
 • PHL pohár Tvrzice 03.06.2017
 • PHL pohár Vlachovo Březí 01.07.2017 NOČNÍ VČETNĚ MH
 • PHL pohár Sudslavice 15.07.2017
 • PHL pohár Vitějovice 29.07.2017
 • Školení vedoucích mládeže 26.08.2017
 • PHL pohár Ktiš 02.09.2017
 • PHL pohár Žitná 09.09.2017
 • PHL pohár Prachatice 16.09.2017

KALENDÁŘ NA ROK 2017 BYL JEDNOHLASNĚ SCHVÁLEN

 

Sestra starostka Helena Fiedlerová informovala členy VV OSH, že byla schválena změna stejnokrojového předpisu. Ke stejnokroji přibyla stejnokrojová část lodička, která není totožná s lodičkou ze stejnokrojového předpisu HZS.

 

Dále proběhne výměna průkazů, která započne 01.01.2017 a měla by být ukončena do konce roku 2018.

Informace ze SS OSH v Přibyslavi

Sestra starostka vystoupila na SS OSH v Přibyslavi s informací o úraze velitele JSDHO Vlachovo Březí a následného soudního sporu se státem a mimosoudního vyrovnání a dále s žádostí, aby bylo ústředím upřesněno, co je jízda pod majákem z hlediska právních norem (dva možné výklady 1. Jízda pod zapnutým majákem 2. Jízda v autě opatřeným majákem) toto je důležité z hlediska toho, zda auta opatřená majákem mohou řídit vedoucí mládeže ve věku od 18 do 21 let.

Vyhodnocení setkání Zasloužilých hasičů Jihočeského kraje

Setkání Zasloužilých hasičů Jihočeského kraje, které proběhlo dne 15.10.2016 ve Volarech bylo přítomnými zasloužilými hasiči hodnoceno velmi dobře. Sestra starostka poděkovala volarským hasičům, kteří nesli organizační břímě coby místní sbor. Poprosila bratra Františka Rokůska, aby poděkování tlumočil ve svém sboru. Nespokojenost sestra starostka vyslovila na stranu členů VV OSH. Všichni věděli s ročním předstihem, že se akce bude konat, účast členů VV OSH i přesto byla mizivá. Je nezbytné, aby členové VV OSH se zúčastňovali akcí pořádaných přímo OSH a v tomto směru i sestra starostka apeluje na jednotlivé členy VV OSH.

Různé

 • Josef Žižka – vedoucí ORPaOO upozornil na metodický list č.3, který přinesl změny ve získávání odznaků preventistů. Dále hovořil o vydávání průkazů preventistům, na které neexistuje předtištěný vzor na tvrdém papíře, který bychom mohli zakoupit od ústředí. Pokud nedořeší prostřednictvím vedoucího ústřední odborné rady, bude muset okres vyrobit tyto průkazy ve vlastní distribuci. Dále informoval o vyhodnocení PO očima dětí. Následující ročník je již rozeslán na sbory, školy a školky.
 • Václav Zaunmmüller – informoval členy VV OSH o proběhlém podzimním kole hry PLAMEN ve Svaté Maří, při kterém nám bohužel nepřálo počasí. Podzimního kola se zúčastnilo 187 dětí a 78 dospělých. A školení vedoucích mládeže ve Tvrzicích, které mělo velkou účast a počasí bylo pro změnu velmi pěkné. Areál ve Tvrzicích je pro školení velmi vhodný, je zde možnost praktického nácviku, ale i školení v učebně a zajištění stravy. Ohledně PROGRAMU VIII (dotace od MŠMT) byly rozeslány metodické listy na jednotlivé sbory. MŠMT již vyhlásilo další možnost čerpání pro období 2017-2019. Byly upřesněny podmínky k čerpání a snížen počet dětí z 20 na 12, čímž naroste počet sborů, které se budou moc do programu hlásit.
 • Helena Fiedlerová – informovala členy VV OSH že na základě zákona vznikla povinnost revize kotlů, kterou je potřeba opatřit u předem stanovených kotlů a krbových vložek do 31.12.2016. Podrobnější informace lze nalézt na stránkách Ministerstva životního prostředí, kde je i seznam oprávněných techniků, kteří mohou revize provádět. Bohužel seznam není seřazen podle krajů ani podle jednotlivých typů kotlů, takže orientace v něm je velmi obtížná. Poprosila členy VV OSH, aby informace přenášely dále prostřednictvím VVH, kterých se budou účastnit.
 • Jan Fiedler – opětovně otevřel nákup druhé mašiny na PHL, protože jedna ze dvou mašin, které jsou jako jednotné používané, je sboru dobrovolných hasičů ve Vlachově Březí. Sestrou starostkou mu bylo odpovězeno, že VV OSH již nákup mašiny schválil v předešlém roce a je tedy možné mašinu nakoupit. Bratr Jan Fiedler poprosil přítomné členy, aby se porozhlédly po sborech, kde by byla případná přebytečná mašina k nákupu.
 • Milan Raba – informoval přítomné, že HZS připravilo online aplikaci pro odevzdávání hlášenek (zpráv o zásazích). Ohledně této skutečnosti proběhne na HZS školení 01.12.2016 od 16 hod, kterého by se měli zúčastnit bezpodmínečně velitelé JPO II a JPO III vždy počtu dvou zástupců za jednotku.
Tomáš Marek