VV 7.2.2011

Datum a místo konání: 7.2.2011, kancelář OSH Prachatice

Účast: Bc. Helena Fiedlerová, Valerie Soukupová, Petra Hopfingerová, Jan Fiedler, Ing. Karel Reichart, Josef Žižka, Stanislav Prokop, Ing. Jiří Aleš, Josef Kainc, Václav Zaunmüller, Jiří Haubelt, František Scherer, Petr Pecka,

host: Ing. plk. Milan Raba- ředitel HZS Prachatice

omluven: František Rokůsek, Jan Marek.

Program

 1. Zahájení provedla starostka OSH Helena Fiedlerová, přivítala přítomné členy a hosta.
 2. Schválení programu podle předloženého návrhu, hlasování: všichni pro, schváleno.
 3. Prachatická hasičská liga- žádost SDH Výškovice o rozšíření PHL. Informoval Jan Fiedler. Bylo provedeno místní šetření, kterého se účastnil Jan Fiedler a Miroslav Molitor. Bylo zjištěno, že podmínky pro soutěž jsou vyhovující a odborná rada velitelů rozšíření doporučuje.
  • Návrh: zařadit do PHL soutěž ve Výškovicích, hlasování: všichni pro, schválenoNávrh: nově ze 7 soutěží PHL bude počítáno 5 nejlepších časů (umístění), hlasování: 11 pro, 2 proti, schválen
  • Návrh: zachovat jednotné proudnice pro soutěže PHL, hlasování: 11 pro, 2 proti, schváleno
  • Návrh: rozdělit kategorii Děti v PHL na 2 kategorie, pro kategorie dětí bude delegovat rozhodčí ORM. Pravidla soutěže budou doplněna o větu:“ Dítě, které 01.09.2010 odpovídalo věkem určité kategorii, dokončí v této kategorii celý ročník PHL 2011. Pravidlo půjčování soutěžících v obou kategoriích mladých hasičů platí jako u dospělých. Hlasování: všichni pro, schválenNáměstkyně Petra Hopfingerová vše zapracuje do propozic PHL a předloží změny VV OSH na dalším jednání.
 4. Starostka OSH informovala o problémech s pracovnicí kanceláře Kateřinou Poschlovou. Kateřinou svou práci nezvládá a to se negativně projevuje v činnosti OSH. Starostka navrhuje ukončit s ní pracovní poměr. Hlasování: 12 pro, 1 se zdržel, schváleno
 5. Starostka OSH informovala o průběhu příprav celorepublikového hasičského plesu v Českých Budějovicích. Dále poděkovala členům VV OSH za ceny do PHL z nichž některé budou použity jako tombola na celorepublikový ples. Každý okres musel neusnesení VV KSH odevzdat sedmdesát cen v hodnotě 70,-Kč a jednu cenu do hlavní tomboly v hodnotě 2.000,-Kč.
 6. Starostka vyzvala členy VV OSH, aby kontaktovali všechny sbory ve svých obvodech a zjistili, jestli sbory chtějí vyhotovit nová razítka. Kateřině Poschlové se podařilo nedopatřením skartovat seznam s požadavky jednotlivých sborů. Dále informovat sbory, že prostřednictvím hlášení o činnosti nelze odhlašovat členy z evidence členské základny. Tato hlášenka je statistickým hlášením, nikoliv odhlášením členů. Na zadní straně jsou uvedeni členi, kteří byli v průběhu roku odhlášeni. Není v silách kanceláře OSH, aby procházelo jednotlivé hlášenky a prověřovalo kdo je odhlášen a koho má odhlásit. Odhlášení probíhá na základě doložení evidenční karty na které je vyplněn důvod odhlášení. Po odhlášení z evidence pracovnicí kanceláře bude tato evidenční karta sboru vrácena. Nebo je možné odhlášení učinit na základě zápisu ze schůze, valné hromady, nebo písemného požadavku sboru.
 7. Předseda KRR František Scherer přednesl zprávu o inventarizaci majetku za rok 2010 a navrhl vyřadit některé položky podle předloženého seznamu. Hlasování: všichni pro, schváleno.
 8. OSH Prachatice obdrželo odpověď na písemnou žádost o informaci od NP a CHKO Šumava ve věci zřízení nových zásahových jednotek na území národního parku. V dopise je uvedeno, že vznikne jednotka sboru dobrovolných hasičů podniku JPO VI. o síle 29 členů: velitel, zástupce velitele, 3 velitelé stanic, 3 družstva 1+8 členů, kteří budou vykonávat tuto činnost vedle svého hlavního povolání.
 9. Starostka informovala o správném postupu při vzniku úrazu při zásahu. Navrhla, že zpracuje manuál jak postupovat při vzniku úrazu v rámci činnosti SDH.
 10. Vybavení kanceláře OSH- byl proveden průzkum trhu na nákup nových stolů. Zjištění přednesl Petr Pecka.
  • Návrh: objednat 3 ks stolů v Truhlářství Trnka Lhenice. Fakturován bude materiál, práci provedou zaměstnanci sponzorsky. Hlasování: všichni pro, schváleno.
 11. Různé
 • starostka OSH informovala o stavu účtu a pokladny
 • předseda KRR František Scherer informoval o evidenci výpůjček a nutnosti dopřesnění evidence součástí překážkové dráhy.
 • ředitel HZS PT Ing. plk. Raba informoval přítomné, že byl dotazován na zdravotní prohlídky nositelů dýchací techniky u dobrovolných hasičů. Zdravotní prohlídka je nutná minimálně 1x za 2 roky, ale jedná se rozšířenou prohlídku ne jako u ostatních členů zásahové jednotky. Dále byl dotazován ORV na dostatečnost civilních přezkoušení k používání motorových pil při zásahu dobrovolných hasičů. Pan ředitel slíbil, že zajistí pokud možno co nejjednoznačnější právní stanovisko.
 • připravuje se školení nových velitelů JSDHO s délkou 40 hodin. Pravděpodobně proběhne ve dvou částech. Jarní část 22.- 23.4.2011. Druhá část na podzim. Termín bude upřesněn.
 • starostka OSH informovala o probíhajících přípravách a organizaci dětského tábora pro mladé hasiče a blahopřála za celé OSH Ing. Plk. Milanu Rabovi k narození potomka.

Zápis provedl: Ing. Jiří Aleš

Tomáš Marek