VV 7.9.2020

VV OSH Prachatice 7.9.2020 18.00 hod., kancelář OSH

Přítomni: Tremmelová L., Podlešák J., Kotrcová H., Zaunmüller V., Študlar M., Flachs J., Rokůsek F., Hopfingerová P., Fencl F., Slanec M., Špika J., Pauch J., Soukupová V., Tischlerová M.

Omluveni: Tremmel T., Přída M., Marek J., Kočovský M., Rokůsek F. st.

Hosté: Šandová H.

Program

 1. Zahájení
 2. Schválení odborných rad a jejich vedoucích
 3. Dotace MŠMT a MV
 4. Schválení přístupů do evidence SDH
 5. Zpráva ORM
 6. Různé
 7. Usnesení
 8. Závěr

 

1. Zahájení
Starostka přivítala všechny přítomné a seznámila je s programem jednání

 

2. Schválení odborných rad a jejich vedoucích
Starostka informovala všechny přítomné o návrzích na vedoucí jednotlivých odborných rad a vysvětlila předpokládané počty osob v jednotlivých radách.

 • ORM (mládež) – vedoucí Marek Študlar – min. 7 členů
 • ORP a OO (prevence a ochrana obyvatelstva) – vedoucí Miroslav Přída – min. 5 členů
 • ORR (represe) – vedoucí Martin Kočovský – min. 7 členů. K radě svým funkčním zařazením náleží ještě sekce rozhodčích

Dále starostka předala členům VV OSH kontakty na jednotlivá SDH a okrsky zařazené do jejich pracovních obvodů a požádala je o spolupráci při předávání informací a dokumentů na jednotlivé
sbory a okrsky.

 

3. Schválení pracovnice kanceláře a účetní

 • Pracovnice kanceláře – Helena Šandová – jednohlasně schváleno
 • Účetní – Miriam Hůrská do konce roku 2020; následně přijde nová účetní na doporučení starostky – jednohlasně schváleno
 • Ve vztahu k Miriam Hůrské starostka informovala, že z důvodu dřívějšího zastávání funkce účetní a jejího následného zvolení do funkce členky OKRR předloží Miriam Hůrská účetnictví
  za rok 2020 ke kontrole OKRR, avšak nebude z pozice členky OKRR kontrolu v daném případě vykonávat.

 

3. Dotace MŠMT a MV Dotace MŠMT

 • Volnočasovky – přítomné s touto dotací seznámil Marek Študlar; dotace již vyčerpána; uskutečněna dvě setkání mládeže pro děti ve věku 13 až 23 let; na webu OSH uveřejní ORM zprávu o těchto akcích v průběhu září 2020
 • Vzdělávání –přítomné s dotací seznámil Marek Študlar; dotace již vyčerpána na školení vedoucích a rozhodčích mládeže + na částečné zajištění průběžných školení v rámci jednotlivých soutěží; na webu OSH uveřejní ORM zprávu o těchto akcích v průběhu září 2020
 • MTZ – z této částky uvolněno 35 000 Kč pro jednotlivé ORM určené sbory dle předem (dlouhodobě) stanoveného klíče; zbytek se proúčtuje na provozní náklady OSH
 • Mzdové prostředky – úhrada mzdových nákladů
 • Dotace na sportovní činnost – proúčtuje se v rámci stravy na podzimní kolo HRY PLAMEN, na nákup pohárů a materiálu

Dotace MV

 • Spolupráce při odborné přípravě členů SH ČMS – pořízeno 6 tabletů, které budou využívány
  ke školení, jednání rad a jednání VV

 

4. Schválení přístupů do evidence SDH
V rámci OSH dojde k přerozdělení přístupů do centrální evidence SDH. Náměstek přes mládež převezme přístup po emeritní starostce Ing. Bc. Heleně Kotrcové; vnitroorganizační náměstek převezme přístup do evidence po bývalé vedoucí ORM a současné náměstkyni starostky Valerii Soukupové.

Pracovnice kanceláře dále předložila VV žádost o zřízení druhého přístupu do evidence SDH, a to pro SDH Vlachovo Březí – jednohlasně schváleno.

 

5. Zpráva ORM
Marek Študlar seznámil přítomné s proběhnuvší odbornou radou mládeže. Zápis z této rady visí na webových stránkách OSH.

 

6. Různé
Markéta Tischlerová seznámila přítomné s plánem zveřejnit kontakty a fotografie členů VV OSH. Za tímto účelem byly přítomným předloženy GDPR souhlasy s uveřejněním fotografie a kontaktu na webových stránkách OSH. Členové, kteří s tímto postupem vyjádřili nesouhlas, nebudou mít kontakt a fotografii uvedenou. Svůj kontakt s jednotlivými SDH si zajistí samostatně.

Jednacím dnem VV OSH bylo určeno PONDĚLÍ.

Starostka navrhla VV možnost zúčastnit se univerzity dobrovolného hasiče (4x ročně po dobu 3 let), přičemž zároveň navrhla účast na tomto projektu za účelem vzdělávání se a prohloubení povědomí o organizační a právní struktuře SH ČMS proplatit z finančních prostředků OSH pracovnici kanceláře Heleně Šandové a 1. náměstkovi starostky Marku Študlarovi. – jednohlasně schváleno.

Předběžně starostka informovala o PHL pro ročník 2021 a jednotlivých pořadatelích:

 • Výškovice – ANO
 • Prachatice – pouze denní, 80 % – > popřípadě náhradník SDH Nebahovy
 • Vitějovice – ANO
 • Vlachovo Březí – ?
 • Ktiš – ?
 • Žitná – ano

Mimoto SDH Nebahovy potvrdili pořádání okresní soutěže pro muže a ženy II. v roce 2021

Starostka informovala přítomné, že shromážděním představitelů ve Vitějovicích byly schváleny následující částky (ve vztahu k možnosti rozhodnout samostatně o jejím využití bez dalšího):

 • starostka OSH – 10.000,-Kč
 • vedení OSH – 15.000,-Kč
 • VV OSH- 20.000,-Kč
 • VV OSH po schválení OKRR – 25.000,-Kč
 • pouze s předešlým souhlasem rozhodovacích orgánů – všechny částky nad 25.000,-Kč

Při této příležitosti informovala starostka přítomné o potřebě zakoupit novou tiskárnu (do hodnoty
20 000 Kč). – jednohlasně schváleno

Markéta Tischlerová má za úkol změnit složení VV OSH na webových stránkách – včetně fotografií a kontaktů

Helena Kotrcová a starostka žádají předešlého předsedu KRR o dooznačení pořízeného majetku v období od 1. 1. 2020 do 29. 8. 2020 (včetně kontroly majetku za rok 2019)

 

7. Usnesení
VV schválil

 • zřízení 3 odborných rad, a to ORM, ORR, ORP a OO
 • Vedoucího ORM – Marek Študlar s min. počtem 7 členů
 • Vedoucího ORR – Martin Kočovský s min. počtem 7 členů
 • Vedoucího ORP a OO – Miroslav Přída s min. počtem 5 členů
 • 2x ročně zálohovat evidenci členské základy, a to ve formě elektronické
 • Účast ředitele HZS na jednáních VV bude probíhat pouze na základě požadavku starostky
 • Pracovnici kanceláře – Helena Šandová
 • Účetní – Miriam Hůrská + jelikož je nově zvolena členkou KRR, předloží ke kontrole účetnictví za rok 2020, avšak nebude jednání KRR a následné kontrole přítomna
 • 2x přístup do evidence OSH – přístup Heleny Kotrcové dostane Václav Zaunmüller, přístup Valerie Soukupové dostane Marek Študlar.
 • Schválení druhého přístupu pro SDH Vlachovo Březí
 • Schválena částka 4 400 kč/ ročně na univerzitu dobrovolného hasiče pro Marka Študlara a Helenu Šandovou
 • Schválen nákup tiskárny do 20 tis.

 

8. závěr
Schůze ukončena v 20,30 hodin

Zápis provedla: Markéta Tischlerová
Kontrola zápisu: Libuše Tremmelová

Tomáš Marek