ORM 26.3.2024

Zápis jednání ORM konané dne 26. 3. 2024 od 18:00 v kanceláři
OSH Prachatice
Přítomni: Marek Študlar, Václav Zaunmüller, Karel Talafous, Miroslav Pavelka,
František Mikeš, František Rokůsek ml.,
Omluven: Valerie Soukupová, Tomáš Marek
Neomluven: Josef Václavík,
Hosté: Libuše Tremmelová, SDH Svatá Maří (pořadatelské SDH pro jarní kolo HRY
PLAMEN)
Program jednání:
1. Přivítání členů ORM a seznámení s programem
2. Organizační zabezpečení okresní soutěže hry Plamen
3. Organizační zabezpečení okresní soutěže dorostenců
4. Registrační listy kolektivu MH na rok 2024
5. Vyhodnocení okresního kola literární soutěže POOD
6. Různé
7. Usnesení
8. Závěr
1. Vedoucí ORM přivítal všechny přítomné a seznámil je s programem jednání.
Hlasování: 5 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE
2. JARNÍ KOLO HRY PLAMEN + OZ
– Prodiskutován návrh organizačního zabezpečení jarního kola HRY PLAMEN, které proběhne
ve dnech 25.- 26. 5. 2024 ve Svaté Maří.
– K jednání byl přizván zástupce z SDH Svatá Maří jakožto pořadatel.
– Veškeré ostatní diskutované informace zakomponuje vedoucí ORM do OZ soutěže.
Hlasování: 5 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE
3. Okresní soutěž dorostu + OZ
– Prodiskutován návrh organizačního zabezpečení okresní soutěže dorostu, která proběhne dne
4. 6. 2024 na stadionu v Prachaticích.
– Veškeré ostatní diskutované informace zakomponuje V. Zaumüller do OZ soutěže.
Hlasování: 5 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE
4. Registrační listy kolektivů MH
RL kolektivů mladých hasičů odevzdaly tyto SDH – Bohumilice, Budilov, Buk, Čkyně, Dub,
Chroboly, Jáma, Lažiště, Lhenice, Netolice, Staré Prachatice, Svatá Maří, Tvrzice, Vacov, Vitějovice,
Vlachovo Březí, Volary, Zbytiny, Žernovice, Hrabice, Stachy, Zdíkov, Žitná.
Hrabice, Stachy, Zdíkov a Žitná, nesplnili podmínku minimálního počtu dětí (min 5)a proto nemohou
být jako kolektiv registrováni.
RL sportovních oddílů mladých hasičů odevzdaly tyto SDH – Bohumilice, Budilov, Buk, Čkyně, Dub,
Chroboly, Jáma, Lažiště, Lhenice, Netolice, Přečín, Staré Prachatice, Svatá Maří, Tvrzice, Vacov,
Vitějovice, Vlachovo Březí, Volary, Zbytiny, Žernovice, Hrabice, Stachy, Zdíkov, Žitná.
Hrabice, Chroboly a Zdíkov, také nesplnili podmínku minimálního počtu dětí (min 5), a proto
nemohou být jako sportovní oddíl registrováni.
Z celkového počtu 625 dětí v centrální evidenci OSH Prachatice, je na registračních listech kolektivů
510 dětí a na registračních listech sportovních oddílů 444 dětí. Vedoucích mládeže 82, trenérů 83 a
rozhodčích mládeže 25. V kategorii přípravek 6 družstev a 10 jednotlivců, v kategorii mladší 19
družstev, v kategorii starší 23 družstev. Družstva dorostenců 4 a 6 jednotlivců. Družstva dorostenek 2
a 16 jednotlivkyň.
Vedoucí kolektivů Chroboly, Vacov a Zbytiny nemají obnovenou kvalifikaci.
Oproti loňskému roku, neodevzdaly RL SDH Benešova Hora, ale nově začínají SDH Buk a Přečín.
Přejeme jim tímto mnoho sil a úspěchů v jejich práci s mládeží.
5. Požární ochrana očima dětí
a. Vedoucí ORM informoval přítomné o vyhodnocení okresního kola POOD. Celkem se zúčastnilo
236 dětí, přičemž došlo k zapojení 14 škol (7 ZŠ; 7 MŠ) a k zapojení 15 SDH.
b. Za SDH byli úspěšní:
Věra Malácká a Marek Malácký – SDH Bohumilice
Šimon Korbel – SDH Tvrzice
Matěj Korbel – SDH Tvrzice
Václav Šulc – SDH Vitějovice
Karolína Půbalová – SDH Buk
Nikola Nováková a Maria Nováková – SDH Buk
Lukáš Novák Andrei – SDH Buk
Štěpán Hanzal – SDH Buk
6. Různé
Rada mládeže navrhuje zakoupení nového dataprojektoru k vzdělávání vedoucích z dotace od MŠMTvzdělávání
7. Usnesení – ORM schválila:
I. OZ jarního kola HRY PLAMEN
II. OZ dorostu
III. Návrh nákupu nového dataprojektoru na vzdělávání vedoucích mládeže z
dotace od MŠMT – vzdělávání.
Hlasování:5 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE
9. Závěr
Vedoucí ORM ukončil schůzi ve 20:30
Zápis vytvořil Marek Študlar

Tomáš Marek