OROOP 7.10.2009

Datum a místo konání

 • 7.10. 2009 v 15.30 hod – zasedací místnost OSH Prachatice

Přítomni:

 • Fiedler Jan, Kainc Josef, Švec Zdeněk, Žižka Josef, Škopek Zdeněk
 • Omluven: Novotný Jan

Program jednání:

 1. Zkoušky preventistů
 2. Informace o dvoudenním školení velitelů
 3. Požární ochrana očima dětí 2009 – 2010

ad1)

 • Odborná rada se dohodla na termínu zkoušek které se budou konat 4.11.2009 v 17 hod v kanceláři OSH PT. Budeme začínat dle metodického pokynu SH ČMS v souladu s § 75 odst. 1 písm. d) zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, odborností – preventista SH ČMS III. stupně. Odborný seminář a zkoušky bude řídit František Kotrc (držitel odbornosti preventista SH ČMS II. Stupně).

ad2)

 • Vedoucí rady Fiedler informoval o průběhu školení velitelů které z jeho podnětu bylo dvoudenní. Proběhlo 11-12.9.2009 ve Zbytinách a díky více času na výuku byla zařazena i ochrana obyvatelstva.

ad3)

 • Bylo vyhlášeno další kolo soutěže Požární ochrana očima dětí. Rada se bude snažit o maximální propagaci mezi družstvy mladých hasičů a na školách našeho okresu.

Zápis provedl vedoucí ORPaOO Fiedler Jan


Datum a místo konání

 • 2. 4. 2009 – zasedací místnost OSH Prachatice

Přítomni:

 • Fiedler Jan, Kainc Josef, Švec Zdeněk, Žižka Josef, Novotný Jan
 • Omluven: Škopek Zdeněk

Program jednání:

 1. Požární ochrana očima dětí
 2. Informace z jednání KRP a OO
 3. Školení preventistů

ad1)

 • Úvodem jsem informoval radu o průběhu dětské soutěže „Požární ochrana očima dětí“. Celkem se z okresu Prachatice zapojilo 337 dětí z devíti MŠ, osmnácti ZŠ a jednoho DÚ. Zde jsem poděkoval plk. Růženě Vejvodové a nprp. Karlu Peškovi, kteří po linii HZS provedli propagaci a také vyhodnocení této soutěže.

ad2)

 • Na můj podnět se sešla krajská rada prevence a ochrany obyvatelstva. Zasedání proběhlo 23. 3. 2009 v budově OSH Písek. Byly zde zastoupeny všechny okresy mimo Českých Budějovic a Českého Krumlova. Projednávali jsme způsob práce v jednotlivých okresech, který se nijak zvlášť od sebe neliší. Vedoucí krajské rady navrhl opakovat toto setkání v druhé polovině roku, kdy by již měl mít nové informace z ústřední rady.

ad3)

 • Odborná rada se dohodla na přípravě školení preventistů. Sbory budou ještě jednou vyzvány, aby na okrskových schůzích vytipovali a OSH navrhli budoucí preventisty. Tito členové SDH obdrží učební podklady a v rámci samostudia se připraví na závěrečnou zkoušku, která proběhne na podzim letošního roku. Jelikož mají všichni preventisté našeho okresu již neplatné osvědčení, budeme začínat dle metodického pokynu SH ČMS v souladu s § 75 odst. 1 písm. d) zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, odborností – preventista SH ČMS III. stupně.

Zápis provedl vedoucí ORPaOO Fiedler Jan

Tomáš Marek