Shromáždění delegátů sborů

Datum a místo konání

 • 27. 3. 2010 Lažiště

Program

 1. Zahájení
 2. Volba pracovních komisí
 3. Schválení programu
 4. Schválení volebního a jednacího řádu
 5. Zprávy o činnosti OSH za období 2005-2009 (ORM, ORV, ORP a OO)
 6. Zpráva OKRR za období 2005-2009
 7. Zpráva starostky OSH o činnosti za období 2005-2009
 8. Program činnosti do roku 2015
 9. Volba starosty a náměstků, dalších členů VV OSH, předsedy a členů OKRR, potvrzení vedoucích odborných rad do funkcí
 10. Volba delegátů na Sjezd SH ČMS, volba kandidátů za okres Prachatice do funkcí v ústředních orgánech
 11. Diskuse, vystoupení hostů
 12. Přestávka a oběd
 13. Ocenění
 14. Přednesení návrhu usnesení návrhovou komisí, diskuse a následné schválení
 15. Závěr

1) Zahájení jednání bylo o 45 minut pozdrženo, při kontrolním sčítání hlasů se objevily nesrovnalosti, které se podařilo následně vyřešit.

Zahájení provedl bratr V. Ženíšek. Přivítal delegáty sborů a hosty: starostku Lažišť A.Peckovou, paní Harvalíkovou, F.Doležala z Ústředí, ing.plk.M.Rabu a pana Slavíčka z reklamní agentury coby sponzora, členy stávajícího VV OSH, OKRR a odborných rad a nově navržené členy VV OSH.

Následně proběhlo kontrolní hlasování. Bratr ing. S.Vodička konstatoval, že se 108 hlasy je shromáždění usnášení schopné.

2) Bratr V. Ženíšek vyzval delegáty k volbě pracovních komisí.

návrh volební a sčítací komise

 • předseda Ing. Stanislav Vodička člen VV OSH
 • Petra Hopfingerová členka VV OSH
 • skrutátoři – ženy místního SDH

návrh návrhové komise

 • předseda František Rokůsek vedoucí ORV
 • člen Václav Zaunmüller člen VV OSH
 • delegáti z řad delegátů sborů
 1. F.Fencl – SDH Lhenice
 2. J.Pfeffer – SDH Strunkovice
 3. F.Plouhar – SDH Netolice

návrh na předsedajícího schůze – Vladislav Ženíšek člen VV OSH

návrh zapisovatele a ověřovatelů – zapisovatel Miriam Hůrská pracovnice kanceláře

– 2 ověřovatelé z řad delegátů sborů

 1. J. Podlešák – SDH Lažiště
 2. M.Prokešová – SDH Žernovice

Nikdo neměl jiný ani pozměňovací návrh. Pracovní komise byly schváleny 105 hlasy, 3 se zdržely hlasování.

3) Poté bratr V. Ženíšek seznámil shromáždění s návrhem programu navrhovaným shromážděním představitelů sborů se změnou v bodě 10, kde byla doplněna volba kandidátů za okres Prachatice do ústředních orgánů

Jednohlasně schváleno (nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti)

4) Schválení volebního a jednacího řádu

Shromáždění představitelů sborů navrhuje shromáždění delegátů sborů následující způsob hlasování. Za každých započatých 50 členů v evidenci členské základny vedené na OSH ke dni 28.2.2010, bude sbor při hlasování zastoupen jedním hlasem. Počet, nebo-li síla hlasů je vyjádřena číslovkou na hlasovacím lístku.

Př: Sbor který má 10 členů má na hlasovacím lístku uvedenu 1

Sbor který má 160 členů má na hlasovacím lístku uvedenu 4

Sbor který má delegátku i delegáta bude mít sílu hlasu rozdělenou mezi delegáta a delegátku.

– dále navrhuje aby veškeré volby a potvrzení do funkcí proběhly veřejnou volbou

Ve všem ostatním navrhuje zachovat postup uvedený v souboru předpisů SH ČMS platném ke dni 1. 1. 2007.

Jednohlasně schváleno (nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti)

5) Zprávy vedoucích odborných rad za období 2005 – 2009

ORM – Jaroslav Vlas

Zpráva činnosti rady mládeže 2005-2010

Rada se skládala z devíti členů. Na poradách této rady se neřešila jen otázka dětských soutěží, ale celková práce na úseku mládeže. Jedním z úkolů rady byla například příprava vedoucích a instruktorů pro práci s mládeží, dále hospodaření s dotacemi od ministerstva školství a tělovýchovy, následně se i rada zabývala problémy jednotlivých sborů v oblasti mládeže. V oblasti vedoucích a instruktorů se podařilo nastavit pravidlo, že každoročně probíhá školení vedoucích které kvalifikaci již mají nebo ji teprve získají. V současné době má náš okres 90 proškolených vedoucích a instruktorů. V roce 2008 jsme byli jako okres Prachatice pořadateli oblastních soutěží, to znamenalo i zabezpečit soutěž hry Plamen a dorostu. Soutěž proběhla na hřišti v Netolicích. V souvislosti z konáním této soutěže bych chtěl poděkovat SDH Netolice a všem zainteresovaným hasičům a organizacím, které byly nápomoci při této soutěži.

Hlavní častí práce rady byla věnována na zabezpečení soutěží mladých hasičů a dorostu. V ročníku 2004-2005 19 družstev 1 dorostenky. Postup do krajského kola mladí hasiči Žernovice 3.místo.Dorostenky Vlachovo Březí 1.místo a postup na MČR do Plzně.Ročník 2005-2006 17. družstev 2dorostenky.Krajská soutěž mladší hasiči Žernovice 6.místo dorostenky Vlachovo Březí 2. místo.Ročník 2006-2007 16.družstev 3. dorostenky 1 dorostenci.Krajská soutěž mladší hasiči z Vlachovo Březí 1.místo postup na MČR do Zlína 14.místo.

Ročník 2007-2008 15. družstev. Krajská soutěž mladší hasiči Vlachovo Březí 1.místo Postup na MČR do Trutnova 13.místo. Ročník 2008-2009 17. družstev 1. dorostenky a 2. Dorostenci. Krajská soutěž mladí hasiči ze Žernovic 1. místo. Dorostenky Vlachovo Březí 2.místo. Postup mladších hasičů ze Žernovic na MČR do Třebíče14. místo.Každý ročník soutěže probíhá ve dvou termínech podzimní a jarní kolo soutěže.To znamená náročnost na přípravu a organizaci každé soutěže. Touto cestou bych chtěl poděkovat všem sborům a jejich členům,kteří se na organizaci soutěží podíleli. Za pětileté období se jeví jako pozitivní nárůst počet dětí a SDH kteří s dětmi pracují. Jako velký úspěch je v posledních pěti letech , čtyřnásobná účast na MČR. Tohoto úspěchu reprezentovat okres Prachatice jsou SDH z Vlachova Březí a SDH ze Žernovic.Za následující reprezentaci těmto kolektivů patří dík jejich vedoucím a všem,kteří mají zásluhu na tomto úspěchu.

I nadále by měla rada pracovat na úseku mládeže jako doposavad se zaměřením na zapojení více sborů do hry Plamen. Dále bude rada sledovat odbornou připravenost vedoucích a instruktorů a zabezpečovat potřebná školení.

ORV – František Rokůsek

Zpráva o činnosti rady velitelů za období od r.2005 – 2010.

Rada velitelů při OSH ČMS v Prachaticích pracovala po celé volební období od roku 2005 až do současnosti v počtu 11 členů.

Činnost rady velitelů byla po celou dobu jejího trvání zaměřena ponejvíce na přípravu a průběh soutěží, které se v daném roce uskutečnily.Další její působností je také odborná příprava členů jednotek PO a spolupráce při odborné přípravě velitelů a strojníků.Na přání velitelů jednotek PO se rada zabývá i činností jednotek u různých zásahů.

Postupové soutěže v požárním sportu jsou však největší náplní činnosti rady a to z toho důvodu, že zabírají nejvíce času.S přípravou postupových kol souvisí také i příprava dostatečného počtu rozhodčích a jejich doškolování.

Již v průběhu prvního čtvrtletí se zabezpečuje organizační směrnice pro konání okrskových kol a pak i kol okresního. Pravidla pro soutěže jsou vydávána vždy včas i když se provádění jednotlivých kol posouvají více k začátku roku takže není moc času, aby SDH mohly svá družstva dobře připravit.

Největší problém je v tom, že po skončení okrskových kol nejsou včas odevzdávány výsledkové listiny a také nejsou do předložených termínů podány přihlášky do okresního kola

V roce 2006 bylo provedeno okresní kolo v obci Ktiš a další 3 roky byla okresní soutěž provedena v Prachaticích.V roce2007 proto, že následující rok se počítalo s provedením krajského kola v Prachaticích takže to byla taková generálka.V Prachaticích jsou podmínky pro sportovní soutěž ideální ale ne vždy budeme mít možnost tam soutěž organizovat.

Myslím si,že na všech prováděných okresních kolech přes menší nedostatky byla velmi dobrá organizace.V roce 2008 se v Prachaticích uskutečnilo krajské kolo soutěže a i zde můžeme hodnotit provedení jako velmi dobré.Na druhou stanu musíme připustit, že organizace této soutěže ubrala všem kdo se na ní podíleli mnoho sil a mnoho času.

Letošní krajské kolo organizovalo OSH Český Krumlov a konalo se rovněž v Č.Krumlově.

V posledních letech jsou v oblibě pohárové soutěže i když nesou určitá rizika pro soutěžní družstva.Je několik druhů pohárových soutěží, které mají různá pravidla a tím i různé hodnocení.Rada velitelů se ale věnuje pohárové soutěži v našem okrese na, které se podílí naše OSH.I v letošním roce se tato soutěž rozběhne a bude mít opět vyvrcholení v Prachaticích.

Naším cílem je také odborná příprava členů jednotek PO a i jejich velitelů a strojníků.V roce 2008 se nám podařilo společně s HZS Prachatice zorganizovat základní odbornou přípravu velitelů a strojníků a to ve dnech 1. – 4. 10.Odbornou přípravu provedla Hasičská škola v Bílých Políčanech a to zde v Prachaticích.Proškoleno bylo 25 velitelů a 31 strojníků.

V minulém roce jsme se aktivně podíleli na dvoudenní odborné přípravě velitelů ve Zbytinách. a to ve dnech 11. a 12.9.Obě akce jak základní příprava velitelů a strojníků tak i cyklická příprava v minulém roce byly našimi veliteli a strojníky vysoce hodnoceny.

Odborná rada velitelů očekává, že se více rozšíří podíl velitelů JPO na činnosti jak rady velitelů tak i rady prevence a ochrany obyvatel.Větším zapojením velitelů JPO do činnosti

OSH může napomoci zlepšit situaci hodnocení JPO v okrese a jejich účelnému využívání při různých druzích zásahů.Rada velitelů je přesvědčena o tom, že velitelé JPO v okrese Prachatice by měli mít značný vliv na zajišťování požární ochrany okresu a že jejich názory by měli být zohledňovány.

Závěrem této zprávy bych chtěl zmínit § 75 zákona o požární ochraně ve, kterém je uvedeno, že naše sdružení pomáhá státní správě a samosprávě při zabezpečování požární ochrany tím, že se podílí na konkrétních činnostech PO.

Rokůsek František

vedoucí ORV

ORPaOO – Jan Fiedler

Zpráva o činnosti rady Prevence a ochrany obyvatelstva 2005-2010

Mám zde dnes skládat účty nejenom za letošní rok, ale za celé pětileté období. Na ústředí pracují rady dvě. Odděleně Odborná rada prevence a Odborná rada ochrany obyvatelstva. Tyto rady jsou na okresní úrovni sloučeny do jediné. I když jsem sledoval dění v ústředních radách pravidelně, náplň práce jsem po dlouhou dobu nenašel. V loňském roce jsem inicioval schůzku vedoucích rad Jihočeského kraje. Ta se konala v Písku, nic konstruktivního však nepřinesla.

Z hlediska prevence jsme se v radě dohodli, že se pokusíme reagovat na Metodický pokyn starosty SH ČMS, proškolit preventisty. Po dva roky probíhali různé výzvy na sbory a výsledek je 25 proškolených preventistů SH ČMS III stupně. V této činnosti bude, jak doufám, rada i nadále pokračovat. Dále jsme se podíleli na popularizaci a propagaci dětské soutěže Požární ochrana očima dětí. V loňském roce se z okresu Prachatice zapojilo 337 dětí z devíti MŠ, osmnácti ZŠ a jednoho Dětského útulku.

V ochraně obyvatelstva se ale situace začala výrazným způsobem měnit, bohužel, hlavně asi díky klimatickým změnám. Především velitelé našich JPO si musí uvědomit, že v případě vichřice nebo povodní mohou zůstat se svou jednotkou sami v řešení krizové situace. Proto je nutné jednotky systematicky připravovat. Začali jsme v loňském roce s dvoudenním cvičením velitelů, kde byly poprvé školeny také prvky ochrany obyvatelstva. V rámci republiky jsou nás tisíce, jsme místa znalí a tvoříme mohutný pilíř Integrovaného záchranného systému, což jsme již několikrát prokázali.

Nyní se vám pokusím vysvětlit co nás vedlo k vytvoření pracovních obvodů. Doposud bylo složení rad a výkonného výboru tvořeno nesystémově. Velká část okresu neměla zastoupení. Okrsků máme osmnáct, osmnáctičlenný výkonný výbor si ale neuměl nikdo představit. Některé okrsky se skládají ze čtyř, ale máme i okrsek, který je složen z jedenácti sborů. Násilně slučovat slabé okrsky je nereálné, a proto došlo k vytvoření jedenácti pracovních, dá se říci, volebních obvodů. Každý bude mít zastoupení ve výkonném výboru. Kromě prachatického jsou ve všech obvodech JPO II nebo III, a z velitelů těchto jednotek budou složené obě rady. Rada prevence a ochrany obyvatelstva bude doplněna veliteli z předurčených JPO V. Tímto se nám podařilo plošně pokrýt celý okres.

A ještě něco k předurčeným jednotkám. Vznik těchto jednotek je plánován již od roku 1997, po povodních na Moravě. Osvětlovací technika, dekontaminační linky a plno jiné techniky leželo v CO skladech, bylo jí v terénu zapotřebí, ale neměl ji kdo obsluhovat. Situace pokročila. K dnešnímu dni jsou pracovníky HZS v prachatickém okrese vytipovány tyto jednotky požární ochrany: Bušanovice, Husinec, Lenora, Malovice, Němčice, Vitějovice, Záblatí, Zbytiny, Šumavské Hoštice, Benešova Hora a Zálezly. Jsem přesvědčen, že na výběru těchto jednotek se měly podílet naše rady, protože v rámci pokrytí víme, která jednotka pracuje, a která tzv. spí. Za těmito jednotkami přijde finanční dotace z kraje, budou školeny a následně vybaveny speciální technikou ze skladů CO a OO. V rámci plošného pokrytí budou zasahovat i mimo svůj katastr.

Děkuji za pozornost. Vedoucí OR Fiedler Jan

6) Zpráva předsedy OKRR bratra Jiřího Pohana

Vážení hasiči, vážení hosté.

Na dnešním jednání bychom měli posoudit, jak se nám dařilo plnit úkoly za poslední období. Jménem okresní kontrolní rady bych chtěl všem hasičům a přítomným poděkovat za vykonanou práci v minulém období, které jistě nebylo málo a mám za to, že to provedly i samotné základní organizace v jednotlivých místech na valných hromadách.

Ve svém krátkém vystoupení Vás chci informovat o činnosti kontrolní rady při okresním sdružení, která pracovala podle plánu a je možno říci, že členové přistupovali k plnění úkolů zodpovědně. Je třeba poznamenat, že se někdy nepodařilo v daném termínu provést kontrolu, ale daný úkol byl splněn v náhradním termínu. Nemalou zásluhu měli i členové kontrolní revizní rady na zajišťování a průběhu valných hromad v místě.

V další části mého vystoupení se chci zmínit o výsledcích kontrol revizní rady. Členové se zúčastňovali kontrol zaměřené na:

 • čerpání rozpočtu
 • hospodaření s finančními prostředky
 • vedení evidence příjmů a výdajů
 • hospodaření s majetkem
 • zajišťování inventarizace majetku apod.

Jménem revizní rady bych chtěl ocenit práci bývalého starosty pana Harvalíka, dnes i práci starostky paní Fidlerové za svědomitou činnost při plnění svých úkolů.

Z uvedených úkolů vyplývá, že finanční prostředky jsou účelně vynakládány a je s nimi řádně hospodařeno. O majetek je řádně pečováno a je zabezpečen proti poškození i odcizení.

Na závěr mi dovolte poděkovat všem členům revizní rady za vykonanou práci, poděkovat vedení okresního sdružení a nově zvoleným orgánům popřát do další činnosti dobré zdraví a hodně úspěchů.

7) Jako poslední přednesla svou zprávu starostka OSH sestra Helena Fiedlerová

Zpráva o činnosti OSH za období 2005-2009

Vážení hosté, sestry hasičky, bratři hasiči

– nebudu hodnotit každý rok zvlášť bylo by to příliš zdlouhavé a ani mi to nepřísluší, jelikož jsem ve funkci od 15. 11. 2008 kdy jsem byla zvolena shromážděním představitelů do uprázdněné funkce po zesnulém bratru Josefu Harvalíkovi.

– zhodnotím následující oblasti s důrazem na poslední rok: stav členské základny, práce s mládeží, sport, prevence a represe, hospodaření

na závěr svého vystoupení si dovolím malý výhled do následujícího období a seznámím Vás se svou představou, jakým směrem bych chtěla, aby se náš okres ubíral.

STAV ČLENSKÉ ZÁKLADNY

ROK POČET SBORŮ HASIČI MLADÍ HASIČI CELKEM

2005 107 3587 465 4052
2006 107 3628 470 4098
2007 109 3637 453 4090
2008 110 3729 502 4231
2009 110 4070 566 4636

PRÁCE S MLÁDEŽÍ

Ohledně mládeže si dovolím použít svou zprávu z okresní odborné konference vedoucích mládeže, které se konalo přesně před měsícem. Zde jsem hodnotila pouze oblast mladých hasičů a po uplynutí pouhého měsíce se na hodnocení předešlého období z mého pohledu nic nezměnilo. Přítomní vedoucí mládeže mě omluví ale v průběhu jednoho měsíce se opravdu o tomtéž nedá říct něco zcela odlišného.

jako první jsem uvedla zápory:

1. Velmi se podle mého nepovedlo, že se vedoucímu ORM nepodařilo za tři volební období získat kvalifikaci Činovníka. Vím, že pro Jardu byla situace komplikovaná jeho prací v Německu, ale tři volební období jsou podle mého dostatečně dlouhou dobou a každý kdo do takové funkce jde si musí uvědomovat, že to sebou nese i určité povinnosti. Doufám, že nově zvolený vedoucí mládeže si tuto povinnost uvědomí a udělá pro získání kvalifikace maximum. Činovník je pro okres v rámci mládeže nepostradatelný, protože zastřešuje školení vedoucích. Okres který Činovníkem nedisponuje je závislý na pomoci ostatních okresů.

2. Nefungoval zde dostatečně přenos informací na všech organizačních stupních našeho sdružení. A to jak z ústředí prostřednictvím vedoucího odborné rady tak mezi okresem a sbory. Tuto situaci by měly vylepšit okresní stránky, především pak kalendář akcí, ve kterém je vše podstatné zaznamenáno a vedoucím se tak nemůže stát, že budou plánovat tábor, nebo splouvání řeky a jejich plán se střetne s nějakou oficiální akcí. Za druhé jsou to emaily které u mládežníkům díky náměstkovi přes mládež fungovali již nyní a vedoucí mládeže dostávali poměrně komfortní informace právě od bratra Václava Zaunmüllera prostřednictvím emailů.

3. Posledním nedostatkem, který spatřuji je zajištění dostatečných finančních prostředků pro činnost mládeže v rámci okresu. Situace je složitá a v rámci úsporných opatření vlády ohledně státního rozpočtu musí i dobrovolní hasiči počítat se škrty. Je škoda, že se nešetří na jiných místech, že za doby krize stavíme v Praze 3km cyklostezky za 160.000.000,-Kč a nedostává se nám peněz pro dobrovolné hasiče s tím mi tady ale bohužel nic neuděláme. Nebudu tady číst kdo čerpal kolik dotací, na našem okrese jsou to věci veřejné a každý k nim má přístup. Proto jen shrnutí toho kolik jsme v jednotlivých letech dotací od ústředí obdržely.

Dotace z ústředí:

2005 – Celková dotace na činnost s mládeží 30.450,-Kč

2006 – Celková dotace na činnost s mládeží 78.600,-Kč

2007 – Celková dotace na činnost s mládeží 79.400,-Kč

2008 – Celková dotace na činnost s mládeží 75.040,-Kč

2009 Celková dotace na činnost s mládeží 66.608,-Kč

Čerpání příspěvku Krajského úřadu na činnost mládeže:

Naše OSH obdrželo částku 13.200,- Kč, ORM navrhovala VV OSH, aby za poskytnuté peníze nakoupil desetimetrové hadice na požární útok pro mladé hasiče.

KSH – 20.000,- Pro postupující družstva na MČR

V tomto roce očekávám řádově 40.000,-Kč. A to si troufám tvrdit, že mé očekávání je velmi smělé.

Proto jsem přišla z nápadem že na pohárových soutěžích v Prachaticích kde si nezajišťuje místní sbor bufety sám je zajistí OSH. Mládežníci by si vzali na starosti jeden pohár a dospěláci druhý. I přesto, že nemáme takovou účast jako ŠHL, stabilně jezdí 25 družstev, myslím si, že bychom na každé akci mohli vydělat řádově 10.000,-Kč. To jsou peníze, které bychom použili na jarní kolo hry PLAMEN. Realizace tohoto je závislá na rozhodnutí prachatického sboru, které nemám zatím k dispozici.

Tolik k věcem které se dle mého názoru nepovedli, ne že by jich nebylo víc, ale tohle jsou podle mne ty podstatné. S vedoucími mládeže se setkáváme několikrát v roce, je zde tudíž prostor pro to o těch ostatních diskutovat a radit se o nich.

Teď k tomu co se povedlo:

1. Dvoudenní PLAMEN – Po počátečních problémech se nám podařilo uspořádat jarní kolo na dva dny. Již dříve jsem přemlouvala radu, aby se jarní kolo konalo ve dvou dnech, s tím že část finančních prostředků seženu sponzorsky, rada byla k této myšlence skeptická a moc se jí nechtělo. Věřím že se mi podařilo přesvědčit jak radu, tak samotné vedoucí kolektivů protože ani všichni vedoucí této myšlence nebyli nakloněni a ne všechny kolektivy s námi jarní kolo v předešlé sezóně na dva dny absolvovaly. Pro letošní rok mají všichni účastníci podzimní ho kola nahlášeny požadavky na ubytování z čehož usuzuji , že se všichni zúčastní v obou dnech. Věřím že se všem bude v Nové Peci líbit stejně jako v Netolicích a netolickým ještě jednou touto cestou děkuji za pořádání loňského dvoudenního jarního kola protože ho zajistili perfektně. Ukláním se před Vámi a děkuji.

2. Konference vedoucích mládeže – Už to samotné, že se konference koná, to že máte možnost zde vyjadřovat svoje názory a řešit zde problémy považuji za úspěch. V předešlých obdobích se konference nekonali, stejně jako mnoho jiných věcích které se v rámci okresu měly dít a neděli.

3. Pravidelné školení vedoucích – Podařilo se nám nastavit pravidlo, že každoročně probíhá školení vedoucích které kvalifikace již mají nebo je teprve získají. Slibuji, že se z toho stane pravidlo a že budete mít každoročně možnost kvalifikace získat tak i obnovit. V letošním roce je předpokládaný termín na 25.9.2010, místem konání Žernovice. Neslibuji že tento termín bude dodržen z hlediska z toho jak je vzdálen od jeho samotného plánování, ale na 90% s ním můžete počítat.

4. Demokratické volby dle stanov – To že se koná konference dává možnost demokratických voleb ORM na další pětileté období. Dříve toto probíhala tak, že stávající výkonný výbor a ORM navrhla lidi do rady kteří byli ochotni tuto práci vykonávat. Nyní si radu můžete volit sami a ta si pak ze svého středu zvolí vedoucího který jí bude reprezentovat a stane se členem výkonného výboru OSH.

5. V posledních pěti letech, čtyřnásobná účast na MČR v mládežnických kategoriích

ROČNÍK 2004-2005

OKRES

Volary 21.5.2005

12 družstev starších (1.místo Žernovice 12 bodů, 2.místo, Vlachovo Březí 13 bodů, 3.místo Netolice 26 bodů)

7 družstev mladších

dorostenky Vlachovo Březí, smíšené družstvo z Mičovic

OBLAST

Jindřichův Hradec mladí hasiči Žernovice 3.místo

18.6.2005 Tábor dorostenky Vlachovo Březí 1.místo

MČR

9.-11.7.2005 Plzeň dorostenky Vlachovo Březí (prasklá hadice B při požárním útoku)

ROČNÍK 2005-2006

OKRES

Volary 20.5.2006

12 družstev starších (1.místo Žernovice 8 bodů, 2.místo, Vlachovo Březí 13 bodů, 3.místo Budilov 26 bodů)

5 družstev mladších (1.místo Netolice B 8 bodů, 2.místo Volary 18 bodů, 3.místo Netolice A 19 bodů)

dorostenky Vlachovo Březí, Netolice

OBLAST

10.6.2006 České Budějovice Žernovice 6.místo

16.6.2006 České Budějovice dorostenky Vlachovo Březí 2.místo

MČR

bez účasti prachatického okresu

ROČNÍK 2006-2007

OKRES

Volary 19.5.2007

12 družstev starších (1.místo Vlachovo Březí 12 bodů, 2.místo Žernovice 16 bodů, 3.místo Budilov 21 bodů)

4 družstev mladších (1.místo Stachy 14 bodů, 2.místo Netolice 14 bodů, 3.místo Svatá Maří 15 bodů)

dorostenky Vlachovo Březí, Netolice, smíšené družstvo z Mičovic

dorostenci Volary

OBLAST

Blatná 9.6.2007 Vlachovo Březí 1.místo (shoda bodů s Lišovem, lepší požární útok)

MČR

Zlín 4.-6.7.2007 – Vlachovo Březí 14.místo

ROČNÍK 2007-2008

OKRES

Volary 17.5.2008

11 družstev starších (1.místo Vlachovo Březí 11 bodů, 2.místo Žernovice 12 bodů, 3.místo Budilov 17 bodů)

4 družstev mladších (1.místo Netolice 9 bodů, 2.místo Vlachovo Březí 12 bodů, 3.místo Stachy 17 bodů)

dorostenky Vlachovo Březí (neúčast na oblasti, běhaly v kategorii ŽENY I)

dorostenci

OBLAST

Netolice 7.6.2008 mladí hasiči Vlachovo Březí 1.místo

MČR

Trutnov 2.-4.7.2008 – Vlachovo Březí 13.místo

pro představu úrovně MČR nejlepší výsledky v některých disciplínách:

Měník požární útok CTIF 39,46s

Měník štafeta dvojic 44,56s

ROČNÍK 2008-2009

OKRES

Netolice 16.-17.5.2009

12 družstev starších (1.místo Žernovice 7 bodů, 2.místo Šipoun 8 bodů, 3.místo Svatá Maří 15 bodů)

anulování ZPV, kvůli nepřízni počasí nepořádání útoku CTIF

5 družstev mladších (1.místo Svatá Maří 9 bodů, 2.místo Vlachovo Březí 12 bodů, 3.místo Netolice 13 bodů)

dorostenky Vlachovo Březí

dorostenci Volary, Chroboly

OBLAST

Český Krumlov 6.6.2009 mladí hasiči Žernovice 1.místo

Český Krumlov 12.6.2009 dorostenky Vlachovo Březí 2.místo, na 1.místě Ledenice, mistryně ČR

dorostenci – bez účasti

MČR

Třebíč 1.-3.7.2009 – Žernovice 14.místo

pro představu úrovně MČR nejlepší výsledky v některých disciplínách:

Uhlířské Janovice požární útok CTIF 44,31s

Malbru štafeta dvojic 51,64s

VÝHLED DO DALŠÍHO ROČNÍKU: ROČNÍK 2009-2010

OKRES

dorost – společně s dospělými 22.5.2010 Zdíkov

mladí hasiči Nová Pec 29.-30.5.2010

OBLAST

mladí hasiči spolu s dorostem Nová Včelnice 5. 6. 2010

MČR

Litomyšl 7.-11.7.2010

jednotné džberovky, útok CTIF měřen časomírou, spouštěč ovládán velitelem družstva

přesun disciplíny 100m s překážkami na první den, změna harmonogramu

porada vedoucích OORM a KORM

Přibyslav 10. 4. 2010

hlavní vedoucí táborů a vedoucí mládeže I.-Činovník

Přibyslav 29. 4.-2. 5. 2010

školení hospodářů

Jánské Koupele 1. 4. 2010

Přibyslav 9. 4. 2010

všeobecné rozpočtové opatření vlády – krácení dotací

Letní škola instruktorů

Jánské Koupele 1.-14.8.2010

Malé Svatoňovice 7.-21.8.2010

ÚORM – jednala o uspořádaní LŠI na týden pro dospělé účastníky, jednání bude přesunuto na poradu vedoucích OORM a KORM do Přibyslavi (zájem z našeho okresu ANO – NE)

SPORT

i v požárním sportu se podařilo zástupcům okresu Prachatice V kategorii ŽENY postoupit na MČR. V kategorii MUŽI jsme zůstali těsně před cílovou páskou. Stalo se díky tomu, že jsme úroveň požárního sportu přiblížili na okrese co nejvíce krajským a celorepublikovým kolům. Do budoucna se nabízí otázka zda slevit, ubrat z počtu počítaných jednotlivců v disciplíně běh na sto metrů s překážkami s vírou, že na okrese budeme mít více soutěžních družstev. Nevěřím, že je to správná cesta a je otázka jestli větší počet účastníků zajistí okresu kvalitního reprezentanta do vyšších kol. Na poslední schůzi VV OSH jsem se snažila o oddělení okresní soutěže pro starší kategorie od kategorií mladších, nebylo to odsouhlaseno. Ráda bych znala na tuto věc zastoupení širšího názoru, a proto bych jí chtěla otevřít v dnešní diskusi. Budu se pokoušet prosadit při tvorbě propozic pro druhá kola v našem okrese, aby družstva žen měla přímý postup na okresní kolo. V roce 2009 se soutěží zúčastnilo v prvním kole 30 družstev žen, což bychom měli být schopni organizačně zvládnout i v případě, že by chtěla postupovat všechna tyto družstva.

PREVENCE A REPRESE

Prevence a represe je v rámci okresu řešena prostřednictvím odborných rad jejichž zprávy již předcházely mou zprávu. OSH je v ohledně této stránky v těžkém postavení, protože ze strany HZS je považováno za sdružení občanů, které je dáváno na stejnou rovinu jako třeba včelaři a myslivci. Z tohoto důvodu při tvorbě odborných rad jak již bylo řečeno byl kladen důraz ze strany VV OSH na to, aby byly tvořeny veliteli výjezdových jednotek a to převážně JPO II a JPO III s doplněním předurčených JPO V. Oni jsou součástí IZS a nikdo jim nemůže předhazovat jejich nekompetenčnost. Vše ostatní ohledně této oblasti již bylo řečeno a proto se nebudu opakovat.

HOSPODAŘENÍ

není podstatou hodnotit každý z pěti let předešlého období. Jsem ovšem ráda že vzhledem k tomu že se blíží podání daně z příjmu právnických osob i mi již máme uzavřený předešlý rok a můžu konstatovat, že z kladným zůstatkem 28.213,67 Kč. Toto se nám podařilo v roce hospodářské krize a záměrně neuvádím, jestli se jednalo o průběh, vrchol nebo závěr krize, protože jsem hluboce přesvědčena o tom, že bez ohledu na stav světového hospodářství, dobrovolní hasiči teprve v následujícím období pocítí naplno dopad této krize. Již dnes tomu nasvědčují některé ukazatele. V rámci Jihočeského kraje dobrovolní hasiči na rok 2008 obdrželi 350.000Kč, pro rok 2009 kraj počítá pro dobrovolné hasiče pouze s částkou 200.000Kč. Takže na krajské poradě bylo jednotlivým starostům OSH sděleno, ať nečekají od kraje pro tento rok téměř žádnou podporu. Na straně druhé KSH uspořádalo 20. 2. 2010, 1. krajský ples dobrovolných hasičů, který neměl být výdělečnou akcí, ale také ne prodělečnou. Výsledkem je však prodělek 75.000Kč. Žádala jsem vedení kraje o podrobný rozpočet akce v jednotlivých položkách. Buďto já, nebo případně Vámi nově zvolený starosta by ho měl obdržet na další krajské poradě.

Změnili jsme systém hospodaření OSH Prachatice od základu a myslím si, že to byla správná cesta. Přinesla sebou i nepopulární opatření, ale věřte, že bez nich to opravdu nešlo. Nemáme již uvolněného starostu a pracovníky v zaměstnaneckém poměru. Tento systém sebou nesl nákladné odvody na sociálním a zdravotním pojištění, které jsme nebyli schopni pokrýt. Pokud jsme nechtěli, aby nás stát na těchto odvodech sežral zaživa, byly změny nevyhnutelné. Starosta, pracovnice kanceláře, vedoucí odborných rad a někteří členové VV OSH jsou nyní honorováni prostřednictvím dohod o provedení práce. Vše je zaznamenáno v zápisech z jednání VV OSH a v zápise ze shromáždění představitelů sborů.

Dopad na Vás je zřejmý. Pracovnice kanceláře Vám není k dispozici denně, pouze v pondělí. V měsíci lednu a únoru docházelo v kanceláři k frontám a dlouhým čekacím dobám na vyřízení. Prosím Vás, abyste co nejvíc záležitostí řešili s pracovnicí po telefonu a emailu. Potřebujete přihlásit nové členy, odešlete seznam s rodnými čísly, adresami na OSH, pracovnice je zavede do evidence, připraví průkazy a při vaší osobní návštěvě již pouze nalepí fotografie, orazítkuje a vše se tím neskutečně urychlí. Stejně tak postupujte při odvodu příspěvků. Konzultujte po telefonu členskou základnu a výši odvodu, samotnou platbu pak proveďte prostřednictvím účtu případně složenky. Číslo účtu OSH doplníme na webové stránky, aby bylo všem k dispozici. Přechod na něco nového je vždy z počátku spojen s organizačními problémy, ale když chtějí obě strany věřím, že se nám podaří tyto problémy překonat ke vzájemné spokojenosti.

Do oblasti hospodaření jistě patří i inventura majetku. Vše jsme společnými silami s OKRR očíslovali, některý již nepoužívaný materiál vyřadily a k dokončení podrobné inventury chybí přestěhovat materiál OSH do vyhrazených samostatných prostor, které dostaneme k dispozici od HZS. Zde bych se ráda pozastavila nad činností kontrolního orgánu okresu. Věřím, že do budoucna bude pracovat aktivněji. Věřím, že bude svoláván předsedou KRR nikoliv starostou OSH. Podřízen je rozhodovacím orgánům a těm by se měl ze své činnosti zodpovídat. I proto jsem na kandidátku za VV OSH do kontrolních orgánů navrhovala Ing. Karla Reicharta co by opozici. Opozice krom toho, že má odlišný názor je i vaším hnacím motorem. A přesně tím by kontrolní orgány dle mého názoru měly být.

Řešíme-li hospodaření, nemohu opomenout zmínit skutečnost, že od letošního roku budeme v prostorách HZS za úplatu. Prostory nám budou poskytnuty formou výpůjčky, hradit budeme paušálně provozní náklady. Tato skutečnost mi v době konání shromáždění představitelů nebyla známa, a proto jsem s ní představitele neseznámila. Konečná dohoda mezi OSH a HZS je stále v jednání.

Stejně jako ostatní oblasti i hospodaření je obsaženo v plánu činnosti OSH na období 2010-2014. Za hlavní úkol považuji vytvoření finanční rezervy v hodnotě cca 250.000Kč.

Tolik shrnutí a částečně i náhled do plánů. Závěrem jen v bodech směr, kterým bych chtěla, aby se náš okres ubíral, připomínám že se jedná o mou vizi.

1.sepsat dohody o zapůjčení materiálu na jednotlivé sbory -pracovnice kanceláře za dohledu OKRR

2.dokončit podrobnou inventuru, přestěhování materiálu do určených prostor HZS, popsání majetku který je zapůjčený na jednotlivé SDH – OKRR

3. vytvořit plán kontrolní činnosti – OKRR

4. získat pro okres kvalifikaci Činovník – ORM

5. vyhledat a získat finanční prostředky na činnost mladých hasičů – starosta OSH

6. pokračovat v nově nastavených dvoudenních akcích (jarní kolo hry Plamen, školení velitelů), případně tyto akce rozšířit o dvoudenní školení vedoucích mládeže) – starosta, VV OSH v součinnosti s odbornými radami

7. vytvořit z dostupných materiálů archiv soutěží ve stejném formátu jako byl vytvořen pro rok 2009 – členové VV OSH

8. vytvoření vnitřních předpisů v rámci OSH pro přestup soutěžících v rámci postupových soutěží – ORV

9. vytvoření dostatečné finanční rezervy v rámci OSH

10. vytvořit přehled získaných odborností velitele, strojníka, preventisty – odborné rady ve spolupráci s HZS

Jako poslední bych chtěla poděkovat všem sborům, členům VV OSH, odborných rada a kontrolní rady za práci, kterou pro hasičskou myšlenku vykonali. DĚKUJI VÁM VŠEM. K ocenění konkrétních sborů a lidí se dostaneme při samotném bodu programu ocenění.

Děkuji za pozornost

starostka OSH Helena Fiedlerová

8) Program činnosti OSH Prachatice do roku 2015 přečetl bratr V. Ženíšek

Zaměření činnosti OSH Prachatice do roku 2015 „návrh“

I. Úloha dobrovolného hasiče

1) Zaměřit se na jednání s obecními úřady v působnosti našeho okresu. Zdůrazňovat při jednání úlohu dobrovolných hasičů a nemožnost oddělování výjezdové jednotky od sborů dobrovolných hasičů. Podílet se v rámci možností na připravovaných legislativních změnách v rámci požární ochrany. Poukazovat na maximální nasazení dobrovolných hasičů s vynaložením minimálních finančních prostředků.

2) Přispět připomínkami a námitkami při tvorbě nových stanov SH ČMS na všech organizačních úrovních. Sledovat situaci na webových stránkách ústředí a podklady poskytované OSH.

3) Nadále vytrvale propagovat činnost dobrovolných hasičů v mediích.

II. Archivace

Za spolupráce se sbory a z dostupných materiálů na OSH:

1) dokončit archiv funkcionářů sborů OSH Prachatice. Upravit dle informací sborů stávající data.

2) Zhotovit archiv postupových i pohárových soutěží.

3) Zhotovit archiv získaných kvalifikací velitelů a strojníků ve spolupráci s HZS a ústředními hasičskými školami včetně jejich obnovení (cykliky).

4) Nadále vylepšovat webové stránky OSH jakožto přirozený archiv zápisů z jednání orgánů. S nutností zveřejňování zápisů i z JEDNÁNÍ kontrolního orgánu OSH kterým je OKRR.

5) Archivovat členskou základnu okresu vždy k 31.12. v podobě tištěné sestavy a po přechodu do nové programu evidence členské základny i v datové podobě.

III. Podpora činnosti SDH v okrese Prachatice

1) Metodicky sbory řídit.

2) Poskytovat sborům pomoc při podání a zpracování daňového přiznání daně z příjmu právnických osob. Jednotně postupovat v žádosti o přidělení IČO u sborů, které doposud toto nemají. Každoročně uspořádat v rámci okresu školení hospodářů sborů.

3) Finančně podporovat sbory, jejichž družstva reprezentují okres na postupových soutěžích.

4) Podílet se ve spolupráci s odbornými radami na vzdělávání hasičů ve všech oblastech požární ochrany (vedoucí mládeže a instruktoři, velitelé, preventisti, strojníci, hospodáři).

IV. Úsek mládeže

1) Základní administrativní a poradenský servis vůči základním organizačním jednotkám SH ČMS na úseku mládeže, předávání informací směrem k základním článkům s důrazem na využívání elektronického přenosu informací, pravidelná aktualizace informačních zdrojů úseku mládeže – webové stránky OSH PT

2) Realizace úkolů stanovených v Projektu SH ČMS předloženého MŠMT za účelem využití státní dotace na činnost úseku mládeže :

2.1 Základní administrativní a poradenský servis vůči základním článkům SDH.

2.2. Zpracovat metodické pokyny k čerpání a vyúčtování dotace pro SDH

2.3. Zajistit kontrolní činnost čerpání a vyúčtování dotací.

3) Zajištění Okresního kola hry Plamen a dorostu po stránce metodické i organizační

4) Vzdělávání

4.1 Lektorská a vzdělávací činnost mládeže i dospělých v oblasti pedagogické i požární prevence dětí a mládeže. Zabezpečit jednoho vedoucího mládeže s kvalifikací I. stupně- Činovník a jednoho rozhodčího mládeže I. stupně. Využívat možnosti účasti na letních školách instruktorů.

4.2 Sledování schvalovacích procesů nových nebo novelizovaných zákonů a dalších předpisů vztahující se k mimoškolní výchově dětí a mládeže a příprava podkladů pro jejich uplatnění v rámci úseku mládeže.

5) Metodická a propagační činnost v oblasti mládeže SH ČMS

5.1 Zajistit dostupnost metodických a učebních pomůcek a příruček k vzdělávání vedoucích MH a mladých hasičů samotných.

V. Úsek represe

V.1 Odborná příprava

1) Odborná příprava velitelů, strojníků a techniků služeb je v působnosti HZS.ORV se

bude aktivně podílet na přípravě a organizaci praktického provádění.

2) Na odborné přípravě členů jednotek PO v souladu se zákonem o PO bude podílet i ORV. Za pomoci okrskových velitelů a instruktorů OSH budeme ovlivňovat provádění odborné přípravy v SDH okresu.

V.2 Jednotky PO II, III a V

1) Podílet se na zlepšení činnosti a akceschopnosti jednotek PO, sledovat jejich činnost při zásazích. a hlavně zda jsou jednotky PO povolávány podle poplachových plánů a včas.

2) Nadále budeme provádět porady velitelů JPO II a III ke společným poradám. Naším cílem bude i vyhodnocování větších a složitějších událostí.

V.3 Požární sport a postupové soutěže

1) Pravidelně připravovat a organizovat soutěže v okrscích a okrese podle pravidel PS. Včas zajišťovat vhodná místa pro konání jednotlivých soutěží.

2) Provádět školení rozhodčích v okrese a zajišťovat účast na školení rozhodčích mimo okres.

3) Přesvědčovat SDH, aby se aktivně podílely na místních soutěží s možností zapojení všech SDH.Postupující družstva kvalitně připravovat do vyšších kol.

4) I nadále se podílet na pohárových soutěží, které jsou v souladu s pravidly vydanými SH ČMS.Vydávat pravidla pro pohárové soutěže tam kde je spoluorganizátor OSH.

VI. Úsek prevence

1) ORP a OO bude dále pracovat s preventisty tak, aby bylo zapojeno všech 18 okrsků. Minimálně jednou ročně pro ně uspořádá seminář, který přispěje ke zkvalitnění a u některých k získání odznaku preventista II stupně.

2) Maximálně propagovat, ve spolupráci s HZS, dětskou soutěž Požární ochrana očima dětí.

3) ORP a OO bude i na dále vyžadovat dvoudenní školení velitelů, kde bude prostor na školení dle Učebních osnov (vydaných MV Č.j.-23710-1/PO-2008) – jedná se o specializační kurz, Ochrany obyvatelstva a civilní ochrany, pro velitele a velitele družstev jednotek SDH obcí.

4) Navázat jednání z krizovými štáby a prosazování členů ORP a OO do těchto krizových štábů.

VII. Finance

1) Hospodařit s vyrovnaným rozpočtem.

2) Vytvořit dostatečné finanční rezervy pro případ snížení dotačních prostředků z ústředí.

3) Získávat sponzory pro podporu činnosti OSH.

4) Pokusit se o získání prostředků z grantů EU, krajského úřadu a jiných institucí.

Plán práce OSH Prachatice pro rok 2010 bude vycházet z plánu práce do roku 2015 a nově zvolený VV OSH Prachatice do něj zapracuje na svých jednáních připomínky z dnešního jednání shromáždění delegátů sborů.

Nikdo neměl jiný ani pozměňující návrh.

Schváleno (107 hlasů bylo pro,nikdo nebyl proti, 1 se zdržel hlasování)

9) a 10) Samotné volby proběhly pod vedením bratra ing. S.Vodičky

Shromáždění představitelů sborů se na svém jednání dne 14.11.2009 usneslo navrhnout shromáždění delegátů sborů následující podklady pro jeho jednání a rozhodování:

1) počet členů VV OSH Prachatice roven 13 členům (každý pracovní obvod zastoupen minimálně jedním členem)

2) počet náměstků starosty OSH Prachatice roven 2 náměstkům

1.náměstek (vnitroorganizační záležitosti, zastoupení starosty v nemoci a nepřítomnosti)

2.náměstek (náměstek přes mládež)

3) obory činnosti odborných rad

ORM- odborná rada mládeže

ORV – odborná rada velitelů

ORPaOO – odborná rada prevence a ochrany obyvatelstva

4) počet členů OKRR roven 5

5) odvod členských příspěvků z SDH na OSH za člena staršího 18 let 80,-Kč a za člena mladšího 18 let 25,-Kč

Nikdo neměl jiný ani pozměňující návrh.

Schváleno (103 hlasů bylo pro, nikdo nebyl proti, 5 se zdrželo hlasování)

Potvrzení vedoucích odborných rad do funkcí.Vzhledem k tomu, že se jedná o vedoucí poradních orgánů VV OSH, který tyto orgány tvoří a navrhuje jejich vedoucí, dochází pouze k potvrzení v jejich funkcích.Výhradní postavení má vedoucí ORM, který je volen touto radou.

Vedoucí odborné rady mládeže byla členy ORM zvolena Valerie Soukupová SDH Netolice

Jednohlasně schváleno (nikdo se nezdržel hlasování, nikdo nebyl proti)

Za vedoucího odborné rady velitelů VV OSH navrhuje Jana Fiedlera SDH Vlachovo Březí

Schváleno ( 93 hlasů pro, nikdo nebyl proti, 15 se zdrželo hlasování )

Za vedoucího odborné rady prevence a ochrany obyvatelstva VV OSH navrhuje Josefa Žižku SDH Zdíkov

Jednohlasně schváleno (nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti)

Volba předsedy Okresní kontrolní revizní rady

VV OSH navrhuje do této funkce předsedy OKRR Ing. Karla Reicharta SDH Sídliště Vimperk

okrsek Zálezly navrhuje do této funkce Františka Scherera SDH Štítkov

ostatní okrsky nenavrhovaly do této funkce žádného kandidáta

pro Františka Scherera hlasovalo 89 hlasů

pro Ing. Karla Reicharta hlasovala 18 hlasů

1 se zdržel hlasování

Za vedoucího OKRR byl zvolen F. Scherer

ZA ČLENY OKRR

VV OSH navrhuje:

ing.K.Reichart, který nebyl zvolen předsedou

Markétu Čabrádkovou SDH Staré Prachatice

Jiřího Pohana SDH Zálezly

Václava Hese SDH Dolní Kožlí

Ostatní okrsky navrhovali do funkcí členů OKRR shodné kandidáty, nebo nenavrhovaly nikoho

Z tohoto důvodu bude hlasováno o všech členech OKRR najednou

Schváleno (107 hlasů pro, nikdo nebyl proti, 1 se zdržel hlasování)

Volba náměstků starostky

VV OSH navrhuje do těchto funkcí:

1.náměstkyně (vnitroorganizační záležitosti, zastoupení starosty v nemoci a nepřítomnosti) Petra Hopfingerová, SDH Staré Prachatice

2.náměstek (náměstek přes mládež) Václav Zaunmüller, SDH Žernovice

ostatní okrsky nenavrhovaly do těchto funkcí žádné kandidáty

Z tohoto důvodu bude hlasováno o obou náměstcích najednou

Jednohlasně schváleno (nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti)

Volba starostky

VV OSH navrhuje do této funkce Helenu Fiedlerovou SDH Vlachovo Březí

okrsek Zálezly navrhuje do této funkce shodného kandidáta, ostatní okrsky nenavrhovaly žádného kandidáta

Schváleno ( 95 hlasů pro, proti nebyl nikdo, 13 hlasů se zdrželo hlasování )

Jako poslední volba členů VV OSH

VV OSH tvoří na základě článku 67 Stanov

 1. Starosta, jeho náměstkové a vedoucí odborných rad
 2. Další členové

Současný VV OSH za členy VV OSH pro období 2010-2014 navrhuje:

Již zvolené, jejichž členství ve VV OSH vyplývá z pozice funkce (pro drobnou kolizi ve stanovách bylo o nich ještě jednou hlasováno)

Starostka OSH Helena Fiedlerová

1.náměstkyně Petra Hopfingerová

2.náměstek Václav Zaunmüller

vedoucí ORM Valerie Soukupová

vedoucí ORM Jan Fiedler

vedoucí ORPAOO Josef Žižka

tito členové by měli zároveň tvořit vedení OSH bude-li rozhodnutím VV ustanoveno

Schváleno ( 107 hlasů pro, nikdo nebyl proti, 1 se zdržel hlasování)

Za další členy nového VV OSH pro období 2010-2014 současný VV OSH navrhuje v rámci jednotlivých pracovních obvodů následující:

František Rokůsek st. SDH Volary

Ing. Jiří Aleš SDH Šumavské Hoštice

Jiří Haubelt SDH Stachy

Josef Kainc SDH Čkyně

Stanislav Prokop SDH Strunkovice nad Blanití

Petr Pecka SDH Třešňový Újezdec

Jan Marek SDH Netolice

V původním návrhu současného VV OSH byl pro pracovní obvod Stachy-Vacov navrhován MVDr. Michal Roučka. Ten se během příprav shromáždění kandidatury vzdal a proto současný VV OSH navrhuje pro tento pracovní obvod Jiřího Haubelta.

Ostatní okrsky navrhovaly do funkcí členů VV OSH shodné kandidáty, pouze okrsek Stachy navrhnul jako člena VV OSH Miloslava Molitora. 25. 3. 2010 ing.S.Vodička osobně s navrhovaným kandidátem hovořil a tento mu sdělil, že do funkce člena VV OSH kandidovat nebude. Tím pádem není žádný protikandidát a o všech zbylých členech VV OSH se hlasuje najednou.

Schváleno ( 87 hlasů pro, nikdo nebyl proti, 21 hlasů se zdrželo hlasování)

Volba delegátů sjezdu

Návrh: nově zvolený starosta, 1.náměstek a vedoucí odborných rad

Jednohlasně schváleno (nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti)

Volba kandidátů na funkce ve vyšších orgánech SH ČMS.

Do ústřední odborné rady mládeže navrhujeme Vladislava Vaňka

Do ústřední rady vnitroorganizační navrhujeme Helenu Fiedlerovou

Navrhovaný kandidát V.Vaněk svou kandidaturu stáhl. Hlasovalo se pouze o kandidatuře Heleny Fiedlerové.

Jednohlasně schváleno (nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti)

Na závěr bratr ing. S.Vodička nově zvoleným orgánům popřál do jejich další činnosti hodně úspěchů.

11) a 12) Kvůli časovému zdržení na začátku jednání proběhla diskuse během oběda.

V případě diskusních příspěvků a reakcí na ně nejde o doslovný přepis.

Diskusní příspěvek: ing.plk.Raba – pozdravil přítomné a poděkoval za pozvání. Popřál nově zvoleným hodně štěstí.Dále reagoval na zmíněnou smlouvu o nájmu mezi HZS a OSH, zdůraznil, že nebyla z jeho iniciativy, ale vyplynula jako závěr z krajského ředitelství. Nájemné bude nulové a příspěvky na provoz minimální. Dále reagoval na zmínku, že někteří „profíci“ přirovnávají občanské sdružení dobrovolných hasičů k zahrádkářům či včelařům. Musí, coby zástupce státní organizace, rozlišovat JPO a SDH, zároveň ale propaguje, aby členi JPO byli zároveň i členi SDH. Nechce nijak snižovat význam dobrovolných hasičů, sám je člen SDH v jiném okrese. Nakonec popřál hodně úspěchů nově zvoleným.

Diskusní příspěvek: Helena Fiedlerová – požádala přítomné, aby se vyjádřili k návrhu, že by okresní kolo v PS pro starší kategorie, tzv. II., bylo odděleno od kategorie I. Vybídla také jednotlivé sbory, které ještě nemají zřízené IČO a které podle Stanov a zákonů mít musí, aby se přihlásili do kanceláře OSH, to se nabídlo, že jim je vyřídí. Další výtka mířila ke sborům, které neodevzdali v pořádku Hlášenku za rok 2009 a byla to většina. Většinou chyběly emailové adresy, většinou s tím, že je sbory uváděly na Hlášence před několika lety. Není ale v silách ani paní starostky ani nikoho jiného, aby zpětně procházel Hlášenky za několik let. Požádala sbory touto cestou o větší pozornost při jejich vyplňování. Upozornila také sbory, že v podkladech dostali letáček týkající se Boje proti rakovině a letáčky sponzora Zefy Volary.

Diskusní příspěvek: p.Slavíček – navrhnul formu podpory pro sdružení; část prostředků, které sbory utratí za zboží se vrátí OSH ve formě provize. Pan Slavíček spolupracuje s několika firmami, např. s firmou, co dělá repasované rekonstrukce zásahových vozidel, firmou nabízející výbavu pro hasiče, výstražná zařízení, čerpadla rakouské výroby či Mercedes Benz. K dispozici je každý den od 8:00 do 20:00 na telefonních číslech, které najdou sbory na letáčku spolu s podklady, které obdržely. Zájemcům nabídl o přestávce názornou ukázku výstražných zařízení.

Diskusní příspěvek: Prokop SDH Strunkovice – měl dotaz ohledně vytváření pracovních obvodů, k nim byl např. přiřazen Dub, který absolutně nespolupracuje, nyní to mají být Hracholusky. Jak má, coby instruktor okrsku a nyní i člen VV OSH, spolupracovat s lidmi, které nezná. Zároveň požádal, jestli by mohl někdo vypracovat, jak by taková spolupráce měla vypadat.

Reakce: starostka Fiedlerová – pokusila se vysvětlit, že pracovní obvod = volební obvod. Například Malovice a Netopíce se sloučili sami dobrovolně. Nyní máme na okrese 17 okrsků a nelze zajistit, aby každý měl zastoupení v odborné radě. Z tohoto důvodu se vytvořili pracovní obvody a každý pracovní obvod své zastoupení v odborné radě má. Navíc nyní bratr Prokop už bude jen jako člen VV OSH. Ani sama starostka nezná všechny ze 110 sborů v okrese. Úkolem instruktorů bude sbory informovat, a to převážně pomocí emailů. Jde tudíž o to sbory informovat, ne s nimi pracovat.

Reakce: Prakop SDH Strunkovice – poděkoval, že přesně tohle chtěl slyšet, už se obával objíždění jednotlivých sborů a podobně, ale takhle je to podle něj v pořádku, akorát že to slyší prvně, že půjde jen o předávání informací.

Reakce: starostka Fiedlerová – odkázala bratra Prokopa i ostatní, aby si přečetli zápis z podzimního shromáždění, kde se o pracovních obvodech hovořilo.

Diskusní příspěvek: bratr Fiedler – poděkoval vedení HZS za spolupráci. Vysvětlil, že velitel JPO v radě velitelů po skončení ve funkci velitele končí automaticky i v radě velitelů. Dále vyjádřil názor, že by měla probíhat školení celých jednotek JPO V.

Reakce: ing.plk.Raba – potvrdil, že školení dosud „spících“ jednotek JPO V. bude probíhat každoročně a to jak školení základní, tak i cyklické.

Diskusní příspěvek: pí.Harvalíková – poděkovala za pozvání a důstojné rozloučení s jejím manželem a bývalým starostou OSH Josefem Harvalíkem

Nakonec vystoupil se svým příspěvkem bratr F.Doležal (do dnešního dne jsme jeho zprávu neobdrželi ani v písemné ani v elektronické podobě,jakmile nám zprávu bratr F.Doležal dodá, bude i ta vyvěšena na webu OSH)

Po přestávce proběhlo kontrolní hlasování s výsledkem, že shromáždění je stále usnášení schopné.

13) Ocenění sborů a jednotlivých členů bývalých odborných rad za jejich práci

14) Návrh na usnesení

Usnesení shromáždění delegátů sborů OSH Prachatice

konané dne: 27.3.2010 v Lažištích

Shromáždění představitelů sborů okresu Prachatice po vyslechnutí zpráv o činnosti a hospodaření za rok 2005 – 2009, zprávy OKRR za období 2005 – 2009, plánu činnosti OSH na období 2010 – 2014, diskusi a připomínkách přijímá následující usnesení:

I. Schvaluje:

 1. jednotlivé zprávy o činnosti a hospodaření OSH za období 2005 – 2009
 2. Zprávu OKRR za období 2005 – 2009
 3. Plán činnosti OSH na období 2010 – 2014
 4. Počet členů VV OSH 13 členů (každý pracovní obvod zastoupen minimálně jedním členem)
 5. Počet náměstků starosty OSH Prachatice roven 2 náměstkům, 1.náměstek (vnitroorganizační záležitosti, zastoupení starosty v nemoci a v nepřítomnosti), 2.náměstek (náměstek přes mládež)
 6. Obory činnosti odborných rad, ORM – odborná rada mládeže, ORV – odborná rada velitelů, ORP a OO – odborná rada prevence a ochrany obyvatelstva
 7. Počet členů OKRR roven 5.
 8. Odvod členských příspěvků z SDH na OSH pro rok 2010 ve výši 80,- Kč za člena staršího 18 let a 25,- Kč za člena mladšího 18 let.

II. Volí

  1. Starostu OSH Prachatice: Fiedlerová Helena
  2. 1.náměstka OSH Prachatice: Hopfingerová Petra
  3. 2.náměstka OSH Prachatice: Zaunmüller Václav
  4. členy VV OSH: Marek J., Prokop St., Rokůsek Fr., Kainc J., ing.Aleš J., Pecka P., Haubelt J.
  5. předsedu OKRR: Scherer Fr.
  6. členy OKRR: ing. Reichart K., Čabrádková M., Pohan J., Hess V.
  7. delegáty sjezdu SH ČMS: Fiedlerová H., Hopfingerová P., Fiedler J., Žižka J., Soukupová V.
  8. kandidáty na funkce ve vyšších orgánech SH ČMS: Fiedlerová H.

III. Ukládá:

 • výkonnému výboru OSH
  1. Zabezpečit pravidelnou činnost OSH tak, aby byly splněny úkoly stanovené dnešním shromážděním delegátů sborů
  2. Vyhodnotit diskusi ze shromáždění delegátů sborů včetně připomínek a náměty zapracovat do plánu práce
  3. Zabezpečit účast členů VV OSH Prachatice na krajském shromáždění a Sjezdu SH ČMS
 • všem sborům okresu Prachatice
  1. Aktivně se podílet na plnění jednotlivých úkolů stanovených na období 2010 – 2014
  2. Plně využívat k činnosti Informačního systému OSH (webových stránek OSH)
  3. Povinně nahlásit na OSH Prachatice emailové spojení, pokud tak neučinily na Hlášení o činnosti

Zapisovatel: Miriam Hůrská

Ověřovatel: J. Podlešák

Ověřovatel: M. Prokešová

Nikdo neměl jiný ani pozměňovací návrh.

Jednohlasně schváleno (nikdo nebyl proti ani se nezdržel hlasování)

15) Závěr

Na závěr bratr V.Ženíšek poděkoval všem sborům za dlouholetou spolupráci a popřál všem hodně štěstí a úspěchů v jejich práci.

Zápis provedla: Miriam Hůrská

Tomáš Marek